X
    Categories: Vijesti

Planirani budžet za 2013. godinu 9.792.000 KM

Tvrđava Gradina Srebrenik

Na nastavljenoj 2. sjednici Općinskog vijeća Srebrenik, koja je održana 28.12.2012.godine, usvojene su informacije o realizaciji dopunskih prava iz oblasti boračke populacije u nadležnosti Općine Srebrenik za prvih devet mjeseci 2012.godine, kao i informacije o uspjehu učenika kako osnovnih tako i „MSŠ“ Srebrenik. Vijećnici su prihvatili inicijativu načelnika Općine Srebrenik Sanela Buljubašića da formira Komisiju za pregovore sa Vladom TK u vezi sa reorganizacijom Fabrike obuće „Aida“, da se ovom pogonu u Dubokom Potoku pomogne u nabavci ogreva, dok je prigovor „SDA“ na odluku o utvrđivanju broja mandata u vijećiima mjesnih zajednica odbijen. Odmah nakon ove sjednice uslijedila je 3. sjednica OV-a Srebrenik, na kojoj je usvojen rebalans budžeta za 2012. godinu, koji je umanjen sa planiranih 12.302.821 KM na 11.377.021 KM. Vijećnici su dali saglasnost načelniku da se Općina može zadužiti kod NLB banke u iznosu od 300.000 KM kako bi održala likvidnost budžeta, dok je prihvaćen i Prijedlog odluke o privremenom finansiranju za period januar-mart 2012.godine.
Usvojen je i Nacrt odluke o budžetu općine Srebrenik kao i o njegovom izvršenju za 2013. godinu, koji je planiran u visini od 9.792.000 KM. Načelnik Buljubašić najavio je budžet za 2013.godinu kao stabilizirajući budžet, s obzirom na značajna ranija zaduženja za razne infrasturkturne projekte te ekonomsku krizu, koja utiče na lošije punjenje budžeta. U infrastrukturu na području općine Srebrenik u narednoj godini trebalo bi se investirati 2.690.000 KM, a akcenat će biti na vodosnadbijevanju, deponiji otpada te toplifikaciji, dok je prihvaćen i program uređenja gradskog građevinskog zemljišta u šta bi se trebalo investirati 1.150.000 KM. Prihvaćen je i Prijedlog odluke o organizovanju i funkcionisanju zaštite od požara i vatrogastvu, zatim Odluka o određivanju matičnih područja te vođenju jedinstvenih matičnih knjiga, Program obavljanja usluga zajedničke komunalne potrošnje za 2013. godinu kao i Program utroška sredstava za poljoprivredu u 2012. godini. U nacrtima su usvojene Odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene metra kvadratne površine koja je umanjena sa 920 KM na 850 KM te o Izmjenama i dopunama odluke o administrativnim taksama i tarifi općinskih administrativnih taksi koje su umanjene u dijelu građevinskih taksi za stambeno-poslovne i poslovne objekte. Usvojen je i Prijedlog odluke o davanju saglasnosti d.o.o.“OS Petrol“ za otuđenje nedovršenog poslovnog objekta, kao i zakazivanje tematske sjednice OV-a Srebrenik u vezi sa sudskom presudom dvojici građana općine Srebrenik za navodno počinjene ratne zločine kao i zbog informacije o pokretanju krivične prijave protiv osam pripadnika TO Srebrenik, pripadnika vojne i civilne vlasti općine Srebrenik u periodu 1992 – 1995. g., za navodni ratni zločin, koju je saopštio Sinan Alić, predsjednik Fondacije “Istina, pravda, pomirenje” iz Tuzle na sinođnjoj press konferenciji. Općinsko Vijeće osuđuje subjektivni nastup predsjednika Alića, koji se u svom nastupu stavio u funkciju sudske vlasti i unaprijed osudio osobe protiv kojih je podnesena krivična prijava od strane “njegove” Fondacije, riječima, da direktni izvršioci ratnih zločina slobodno šetaju Srebrenikom.

(Srebrenik.ba)