Srebrenik.NET / Vijesti / Nastavlja se rijesavanje stambene probl. boraca

Nastavlja se rijesavanje stambene probl. boraca

Zakljucno sa ponedjeljkom 7 julom tekuce godine okoncan je konkurs Opcinske sluzbe za boracko-invalidsku zastitu Srebrenik za dodjelu gradjevisnkog zemljista za izgradnju individualnih stambenih objekata boracke populacije s podrucja srebrenicke opcine Odredbama tek okoncanog konkursa predvidjeno je da se po 4 gradjevinske parcele dodijele porodicama poginulih boraca i ratnim vojnim invalidima dok je jedan plac predvidjen za kategoriju demobilisanih boraca
Od ukupno 9 gradjevinskih parcela dvije se nalaze na gradskom podrucju Srebrenika pet na podrucju Mjesne zajednice Tinja i dvije na podrucju Mjesne zajednice Spionica Pravo na dodjelu gradjevinskog zemljista kako isticu u Opcinskoj sluzbi za boracko-invalidsku zastitu Srebrenik imaju porodice poginulih boraca ratni vojni invalidi i demobilisani borci koji su taj status stekli na podrucju Opcine Srebrenik Jedan od uslova za dodjelu placa je i taj da pripadnici borackih kategorija nemaju rijeseno stambeno pitanje zatim da podnosiocui zahtjeva ranije nije dodjeljivano zemljiste za stambenu izgradnju od strane Opcinskog vijeca da podnosilac zahtjeva nije koristio sredstva za rjesavanje stambenih potreba putem Ministarstva za boracka pitanja Tuzlanskog kantona da podnosilac zahtjeva ne posjeduje stambeni objekt odnosno zemljiste za individualnu stambenu izgradnju te da ne koristi imovinu za koju je podnesen zahtjev za povrat Uz prijavu na konkurs pripadnici boracke populacije trebali su priloziti odgovarajucu dokumentaciju kojom se dokazuje da ne posjeduju stambeni objekt i zemljste kao i odgovarajuca uvjerenja o ucescu u ratu Prijave na konkurs za dodjelu gradjevinskog zemljista pripadnicima boracke populacije s podrucja srebrenicke opcine primale su se do 7 jula a bodovanje podnosilaca zahtjeva obavit ce se u skladu s odredbama Pravilnika o odobravanju sredstava za rjesavanje stambenih potreba boraca i clanova njihovih porodica Tuzlanskog kantona Na ovaj konkurs je ukupno prispjela 31 prijava od cega iz kategorije porodica sehida i poginulih boraca 9 RVI 13 te demobilisanih boraca 9 prijava U toku je pregled dokumentacije i priprema bodovanja za rang listu podnosilaca zahtijeva a nakon toga ce se izvrsiti i obilazak kandidata kako bi se na licu mjesta utvrdila vjerdostojnost prilozene dokumentacije Ove aktivnosti ce biti zavrsene za tridesetak dana nakon cega ce konacna rang lista biti istaknuta o cemu ce kandidati biti i pismenim putem obavijesteni Nakon isticanja konacne rang liste rok za eventualne zalbe bit ce 15 dana

Ostavi komentar