Sindikatima obrazovanja i državne službe u TK ponuđeni sporazumi

Vlada Tuzlanskog kantona informirala se danas sa stavovima sindikalnih organizacija zaposlenih kod korisnika Budžeta Tuzlanskog kantona na ponudu pregovaračkog tima Vlade o elementima za potpisivanje sporazuma o utvrđivanju osnovice za obračun plate i naknade za ishranu u toku rada (topli obrok), kao i naknade za korištenje godišnjeg odmora (regres) za 2023. godinu.

Pregovarački tim Vlade je ovlašten da predstavnicima sindikalnih organizacija zaposlenih kod korisnika budžeta Tuzlanskog kantona dostavi posljednju zvaničnu ponudu u 2022. godini sa istim elementima kao što je to dato posljednjim ponudama uz korekciju ponude za naknadu za korištenje godišnjeg odmora u 2023. godini.

Prema tom prijedlogu, kad se radi o oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja, navedena ponuda podrazumijeva uvećanje ličnih primanja uposlenika na mjesečnom nivou počev od januara 2023. godine u iznosu 90 KM na ime neto plate, kao i mjesečno usklađivanje toplog obroka na jedan posto prosječne plaće u Federaciji, što je povećanje primanja uposlenika za 28 KM na ime toplog obroka za 20 izrađenih dana. Ukupno povećanje ličnih primanja na mjesečnom nivou, počev od januara 2023. po uposleniku iznosilo bi 118 KM.

Za oblast visokog obrazovanja ponuđeno je povećanje plate uposlenicima na radnim mjestima iz kategorija saradnici u nastavi (viši asistent, lektor i asistent), uposlenici visoke stručne spreme, više stručne spreme, VK uposlenici/V stepen stručne spreme, srednje stručne spreme, KV uposlenici, PK uposlenici i NK uposlenici, u mjesečnom iznosu od 90 KM, počev od 01.01.2023. godine. Ponuđeno je i mjesečno usklađivanje toplog obroka na jedan posto prosječne plate u Federaciji BiH.

Kad se radi o državnoj službi, ponuda podrazumijeva uvećanje ličnih primanja zaposlenih za pet posto, počev od 01.01.2023. godine, kao i istovjetno mjesečno usklađivanje iznosa toplog obroka odnosno povećanje primanja uposlenika za 28 KM za 20 izrađenih dana po tom osnovu. Značajno je istaknuti da bi rastom prosječne plate u 2023. godini, kroz usklađivanje toplog obroka, dolazilo i do povećanja primanja svih uposlenih u svakom narednom mjesecu.

Također, za uposlenike u svim navedenim oblastima, ponudom je obuhvaćena i naknada za korištenje godišnjeg odmora (regres) tokom 2023. godine u iznosu 50 posto prosječne neto plate u FBiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku za mjesec koji je prethodio usvajanju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2023. godinu – naglašeno je.

Uz navedeno Vlada Tuzlanskog kantona je opredjeljenja da, shodno prilivu sredstava u Budžet za prvo polugodište 2023. godine, isplati razliku iznosa do 1.000 KM na ime naknade za korištenje godišnjeg odmora (regres) u odnosu na navedenih 50 posto prosječne plate u FBiH o čemu će Vlada Tuzlanskog kantona donositi posebne odluke.

Ukoliko predstavnici sindikata zaposlenih kod korisnika Budžeta Tuzlanskog prihvate ponudu Pregovaračkog tima Vlade, Vlada Tuzlanskog kantona je spremna predložiti i potpisati odgovarajuće sporazume u toku današnjeg dana – naglašeno je.

Vlada je danas prihvatila Izjašnjenje Ministarstva finansija TK na amandmane dostavljene na prijedlog Budžeta za 2023. godinu.

Na danas održanoj sjednici Vlada je dala saglasnost na odobravanje prijenosa 100.000 KM centrima za socijalni rad na području tog kantona na ime nabavke računarske opreme, a kao podrška Vlade tim institucijama koje se bave provođenjem programa socijalne zaštite u Tuzlanskom kantonu.

Da bi pomogla sanaciju štete i nastavak nužnog dijela proizvodnje te opstanak privrednog društva ‘Melimed’ d.o.o. Gradačac, nedavno zahvaćenog požarom koji je uzrokovao štetu procijenjenu na oko 1.300.000 KM, Vlada je danas odobrila 100.000 KM. Tim novcem sufinansirat će se troškovi nabavke panela za izgradnju nove proizvodne hale.

Vlada je prihvatila Mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak na Nacrt zakona o zaštiti civilnih žrtava rata u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Vlada je danas donijela odluke o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2022. godinu, čime se ne mijenja visina utvrđenih sredstava u Budžetu TK za 2022. godinu.

– S obzirom da je promjena cijena energenta koji se koristi za zagrijavanje poslovnog prostora u kojem je smješteno Kantonalno ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vlada je dala saglasnost Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za izmjenu odluke o uzimanju u zakup poslovnog prostora – navodi se.

Vlada je danas donijela više odluka o prijenosu prava vlasništva nad opremom, između kantonalnih institucija.

Vlada je danas dala saglasnost na Prijedlog odluke Senata JU Univerzitet u Tuzli o raspisivanju Javnog konkursa za prijem u radni odnos na određeno vrijeme 13 izabranih asistenata i viših asistenata na Univerzitet u Tuzli po Projektu sufinansiranja zapošljavanja u javnim univerzitetima/sveučilištima u Federaciji BiH 2022. godini.

Vlada je danas dala saglasnosti Kantonalnom sudu u Tuzli za prijem jednog državnog službenika, stručnog saradnika u radni odnos na neodređeno vrijeme, Ministarstvu obrazovanja i nauke, da putem sporazumnog preuzimanja državnog službenika iz drugog organa državne službe, popuni radno mjesto državnog službenika, stručnog savjetnika za pravne poslove, na neodređeno vrijeme.

Ministarstvu finansija Tuzlanskog kantona data je saglasnost za prijem namještenika, višeg referenta za poslove obračuna plata, u radni odnos na određeno vrijeme do povratka namještenika sa porodiljskog odsustva, a najduže tri godine te Kantonalnoj upravi civilne zaštite za prijem državnog službenika, kantonalnog inspektora za civilnu zaštitu.

– U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas dala prethodnu saglasnost na prijedlog Odluke Upravnog odbora JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona o imenovanju Miralema Softića za vršioca dužnosti direktora JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, na period do konačnog imenovanja direktora, a najduže šest mjeseci te imenovala privremene školske odbore u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona – saopćeno je iz Odjeljenja za informisanje TK.

The post Sindikatima obrazovanja i državne službe u TK ponuđeni sporazumi appeared first on Kameleon M&M.

Powered by www.Srebrenik.net

Također provjerite

Poslovna ideja

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U IMPAKT INKUBATORU POSLOVNIH IDEJA GRAD SREBRENIK

IMPAKT inkubator poslovnih ideja predstavlja sveobuhvatan program inkubacije poslovnih ideja odnosno podrške realizaciji poslovnih ideja i sastoji se iz sljedećih komponenti: Poduzetnička obuka u trajanju od 6 dana u periodu od maksimalno 2 mjeseca fokusirana na razvoj poslovnog plana i poslovnog modela te jačanje poduzetničkih vještina, prilikom čega učesnici obuke imaju kontinuiranu stručnu i mentorsku podršku trenera u izradi zadataka i finalnoj izradi poslovnog plana i poslovnog modela. Priprema i realizacija prezentacije poslovnih ideja pred stručnom komisijom za ocjenu poslovnih planova i poslovnih modela. Dodjela bespovratne finansijske podrške u iznosu do 5.000 KM za najbolje pozitivno ocijenjene poslovne poduhvate na području Grada Srebrenika, u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima za podršku poduzetnicima. Stručnu i mentorsku podršku u daljem rastu i razvoju biznisa u skladu sa procijenjenim potrebama.

Autoput-Cestarina_2024

Novi Elektronski Maut Sistem na Hrvatskim Autoputevima od 2026

Novi Elektronski Maut Sistem na Hrvatskim Autoputevima od 2026 Uvođenje elektronskih vinjeta i ALPR sistema …