SDP Srebrenik

Program SDP-a za Grad Srebrenik predstavila je kandidat za gradonačelnicu Srebrenika Alma Muratović

Kao jedina politička opcija koja ide sa konkretnim programom rada za lokalne izbore 2020.godine SDP Srebrenik predstavio je svog kandidata za gradonačelnicu Srebrenika Almu Muratović.

Pogledajte promotivni video i pročitajte što SDP Srebrenik misli da treba da se uradi u sljedećem 4-oro godišnjem periodu u Srebreniku.

PROGRAM RADA 2020. – 2024. GOD. (Sažetak)

PRIVREDA I RADNICI

”Razvoj grada  zasniva se na principu da osnovni resurs predstavljaju kadrovi. To su mladi obrazovani kadrovi svih struka koji ne služe samo kao rasadnik kadrova za javnu upravu i javna preduzeća, nego i privatnim poduzetnicima, koji zavise o povoljnim lokalnim uslovima u stvaranju prosperiteta, profita i opće dobiti u cjelini. Gradska uprava  ima zadatak i ključnu obavezu u stvaranju povoljnog poslovnog okruženja za osnivanje, rast i razvoj preduzeća koji mogu i moraju obezbjediti ostanak radno sposobnog stanovništva u domovini. Stvaranjem povoljnog poslovnog ambijenta za privrednike sa jedne strane i njihov korektan odnos prema stručnim radnicima svih profila uz adekvatno obezbjeđenje materijalnih sredstava za njihov život sa druge strane predstavljaju garant ostanka radno sposobnog stanovništva u BiH.“

PRAVCI DJELOVANJA – AMBIJENT ZA NOVA RADNA MJESTA

 • Gradonačelnik u službi privrede i obrta – uska saradnja sa privrednicima i obrtnicima, bezrezervna podrška očuvanju radnih mjesta i podrška privredi za otvaranje novih radnih mjesta,
 • Povezivanje Grada Srebrenika sa geopolitički sličnim općinama i gradovima u BiH i okruženju, a onda i sa općinama i gradovima zemalja Evropske unije sa ciljem stvaranja političkih i privrednih veza koji bi poticali razvoj Grada Srebrenika,
 • Jačanje postojećih javnih preduzeća i otvaranje novih u cilju efikasnijeg djelovanja i smanjenja troškova rada – orjentacija ka samoodrživom razvoju,
 • Poticajne mjere i otklanjanje administrativnih barijera u otvaranju obrtničkih djelatnosti,  vezanih za dokumentaciju koju izdaje grad,
 • Formiranje savjetodavno-informativnog servisa za poduzetnike-otvaranje kancelarije za LER (lokalni ekonomski razvoj),
 • Razvoj sektora socijalnog poduzetništva – saradnja sa nadležnim ministarstvima na stvaranju uslova za zapošljavanje mladih bez roditelja ili u stanju socijalne potrebe, rehabilitacija invalidnih osoba, žensko poduzetništvo,
 • Rad organa javne uprave mora biti orjentisan prema građanima, sa jasnim provođenjem zakonskih procedura i korištenje modela ”utvrđeni rok rješavanja predmeta”,
 • Donošenje strateških dokumenata na nivou grada i to:
  • Strategija razvoja grada Srebrenika –  ”Urbanizacija grada Srebrenika dostojna uslovima za život Čovjeka”,
  • Strategija razvoja temeljena na srednjovjekovnoj historiji grada Srebrenika,
  • Strategija za mlade grada Srebrenika,
  • Strategija za osobe treće životne dobi grada Srebrenika.
Alma Muratović, kandidatkinja SDP-a za Gradonačelnika Grada Srebrenik

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

VODA I KANALIZACIJA

Strateško rješavanje pitanja vodosnabdijevanja svih građana grada Srebrenika – Nastavak realizacije Projekta magistralnog cjevovoda prema izrađenoj projektno-tehničkoj dokumentaciji. Srebrenik – Previle, izgradnja sistema kanalizacije sa postrojenjima za prečišćavnje u područjima gdje nisu izgrađena u cilju zaštite izvorišta pitke vode i zaštite zdravlja ljudi.

PUTNA INFRASTRUKTURA

 • Prioritetno rješavanje sigurnog pristupa učenika svim osnovnim školama na području grada Srebrenik izgradnjom pješačkih staza, horizontalne i vertikalne signalizacije,
 • Izgradnja asfaltnih, poljoprivrednih i turističkih putnih pravaca u skladu sa prioritetnim potrebama,
 • Projekat kružnih tokova na području Grada Srebrenika,
 • Izgradnja pješačkih nadvožnjaka/podvožnjaka preko magistralnog puta u gradu Srebreniku,
 • Izgradnja i obnavljanje puteva za pristup poljoprivrednom obradivom zemljištu.

POLJOPRIVREDA

 • Provođenje poticajnih mjera u oblasti poljoprivrede sa povećanjem sredstava u budžetu Grada za ovaj vid namjene,
 • Raditi na organizaciji otkupa poljoprivrednih proizvoda i obezbjeđivanje poticaja za otkupljene proizvode,
 • Unaprjeđenje poljoprivredne proizvodnje sa naglaskom na direktnom novčanom poticaju samostalnoj poljoprivrednoj djelatnosti,
 • Ukidanje administrativnih barijera kod prijave poticaja, obezbijediti svu potrebnu dokumentaciju na jednom mjestu,
 • Subvencioniranje registracije poljoprivrednog gazdinstva, sufinansiranje troškova za 1 godinu dana,
 • Regionalni sajam pčelarstva i besplatna analiza za članove udruženja pčelara Srebrenik.

SOCIJALNA POLITIKA I ZDRAVSTVO

 • Programski projekat Gradonačelnika u ovom mandatu je nabavka CT aparata za potrebe Doma zdravlja Srebrenik,
 • Raditi na realizaciji ideje osnivanja regionalnog dijagnostičkog centra u Domu zdravlja Srebrenik, kao i otvaranje punkta Hitne medicinske pomoći u Tinji,
 • Izgradnja Javne ustanove – Dom za starije osobe.

BORAČKA POPULACIJA

Uvesti ista prava za sve demobilisane borce, RVI i porodice Šehida i poginulih boraca na području Srebrenika

OBRAZOVANJE, KULTURA, SPORT I TURIZAM

”Sport u službi građana”, sport doživljavati kao lično zadovoljstvo svakog građanina, a ne kao materijalni status pojedinca.

Sport stvara nove duhovne vrijednosti, promoviše Grad, okuplja mlade ljude i kao takav zaslužuje posebnu pažnju u društvu i materijalnu pažnju u bužetu Grada.

 • Organizacija manifestacije Srebrenik Tour – Biciklistička manifestacija Majevica MTB,
 • Projekat ”Obdanište – Odgovornost prema našim nasljednicima”.

STARI GRAD ”GRADINA”, učiniti prepoznatljivim simbolom grada Srebrenika ali i Sjeveroistočne Bosne, kao jednim od generatora razvoja samog grada kroz turizam, istorijsko naslijeđe i obrt.  

Međunarodna naučna konferencija – BOSNA u srednjem vijeku, fokus na Tvrtka Prvog.

PLAN I REALIZACIJA BUDŽETA

Plan i realizaciju budžeta u programskom periodu svesti u realne okvire a isti uvećati kandidovanjem projekata prema financijskim izvorima viših  nivoa vlasti i pristupnih fondova.

Dio sponzoriranog članka je prenesen sa oficijelne prezentacije SDP Srebrenik:


https://sdpsrebrenik.ba/2020/10/23/program-rada-kandidatkinje-alme-muratovic-za-gradonacelnicu-grada-srebrenik/Također provjerite

Pcele Med Apoteka

KO O ČEMU…?

Vidim da i oni imaju problema jer im u “pčelinje društvo” ubacuju bumbare. Svake dvije ili četiri godine ubace im crvene, zelene, plave ili kahvaji bumbare. Kažu da oni znaju šta je medicina. Prošle godine, jedan bumbar zvani vatrogasac “ujeo” doktoricu direktoricu. Šta je bilo? Kao što sam ja nastradao od ose, tako i ona od bumbara. Doktorica je završila u Sloveniji. Druge pčelice medicinari lete po med čak do Njemačke.

Saobracaj

U Srebreniku održano predavanje “Uticaj medija na razvoj djeteta i hiperprotekcija roditelja”

U Plavoj sali Doma kulture u Srebreniku održano je predavanje “Uticaj medija na razvoj djeteta …