Ponovljeni javni poziv za angažovanje autora za izradu Monografije  Srebrenik 1992-1995.

JU Centar za kulturu i informisanje   poziva zainteresovana fizička lica (autore)  za

dostavljanje  prijava za  izradu Monografije  Srebrenik 1992-1995. godina po osnovu ugovora o djelu.

            Autor izrade monografije će u skladu sa prijedlogom  Istraživačko publicističkog projekta  izraditi historijsku monografiju  Srebrenik 1992-1995. godina, a kojim su definisani osnovni ciljevi i metodološki pravci istraživanja, obuhvat istraživačkog projekta i okvirna koncepcija monografije (knjige), te faze u realizaciji.

            Projekat podrazumijeva istraživanje, odnosno prikupljanje, analizu i obradu izvorne građe i podataka o području općine/grada Srebrenik u razdoblju agresije na Bosnu i Hercegovinu i Odbrambeno-oslobodilačkog rata (1992.-1995.), te prezentiranje rezultata u formi historijske monografije, kako je definisano u Prijedlogu istraživačko publicističkog projekta za izradu Momografije Srebrenik 1992-1995. Godina.                      

              Mjesto rada je Grad Srebrenik.

              Vrijeme angažmana 24  mjeseca  od dana zaključenja Ugovora o djelu.

              Prijedlog istraživačko publicističkog projekta  za izradu monografije Srebrenik 1992-1995. Godina je u prilogu Javnog poziva. 

              Pravo učešća    

  Pravo učešća na Javnom pozivu imaju fizička lica (autori) koji su državljani BiH, završenog studija VII stepena obrazovanja sa višim akademskim zvanjem, doktori sa  zvanjem  profesor- historijski smjer ili društvene nauke ili srodno područje.

   Autor(autori) moraju biti dokazani naučno istraživački radnici te svoju referentnost dokazuju urađenom najmanje jednom monografijom na lokalnom nivou ili na višim nivoima u Bosni i Hercegovini.

Može se prijaviti  grupa autora od kojih bar jedan mora ispunjavati prethodno navedene referense.

           Potrebna dokumentacija i način prijave

           Uz Prijavu kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju u orginalu ili ovjerenoj fotokopiji ne starijoj od tri mjeseca:

–          Potvrda o mjestu prebivališta (CIPS);

–          Fakultetska diploma;

–          Dokument kojim dokazuje zvanje profesora;       

–         Biografija koja uključuje relevantno iskustvo u izradi autorskih djela istog ili sličnog          sadržaja i dokazna dokumentacija o naprijed navedenom iskustvu, kojom  dokazuje  traženo isustvo ovim javnim pozivom, odnosno projektnim zadacima u prilogu;

     Javni poziv će biti objavljen na web stranici Grada Srebrenik i na www.radiosrebrenik.ba i ostaje otvoren osam (8) dana od dana objave poziva.

     Prijave sa pratećom dokumentacijom zainteresovani kandidati su dužni dostaviti putem pošte ili neposredno na adresu: JU Centar za kulturu i informisanje, Ul.  Srebreni grad br 1, 75350 Srebrenik sa naznakom „Prijava na Javni poziv za izradu Monografije“ Srebrenik 1992-1995. godine.

     Prijave koje pristignu izvan utvrđenog roka ili nepotpune neće se uzeti u razmatranje.

                 Dokumentacija dostavljena uz Prijavu se ne vraća podnosiocu. Posebno formirana  Redakciona Komisija imenovana od strane Gradonačelnika, utvrdit će kriterije i cijeniti dostavljene prijave po ovom Javnom pozivu, po potrebi vršiti provjeru dostavljene dokumentacije te izvršiti odabir u skladu sa projektnim zadatkom.

               O rezultatima izbora kandidati će biti blagovremeno obaviješteni pismenim putem. 

               Dodatne informacije

Dodatne informacije o ovom Javnom pozivu mogu se dobiti svakim radnim danom putem telefona 035 645-839

 ili  E-mail: [email protected]

                   Prilog:

Prijedlog  Istraživačko publicističkog projekta  izraditi historijsku monografiju  Srebrenik 1992-1995. Godina,

SREBRENIK (1990.-1995.) – historijska monografija

                         Prijedlog istraživačko-publicističkog projekta

Sažetak:

Projekat podrazumijeva istraživanje, odnosno prikupljanje, analizu i obradu izvorne građe i podataka o području općine/grada Srebrenik u razdoblju agresije na Bosnu i Hercegovinu i Odbrambeno-oslobodilačkog rata (1992.-1995.), te prezentiranje rezultata u formi historijske monografije. Ovim nacrtom definiraju se osnovni ciljevi i metodološki pravci istraživanja, obuhvat istraživačkog projekta i okvirna koncepcija monografije (knjige), te faze u realizaciji, uz okvirne iznose autorskih i materijalnih troškova.

Tema i značaj istraživanja (obrazloženje)

Istraživanje prošlosti lokalnih zajednica opća je kulturna, društvena i građanska potreba kulturno osviještenih sredina, koja osobito dolazi do izražaja kod presudnih razdoblja nacionalne povijesti, kakvo je, u bosansko-hercegovačkom i bošnjačkom kontekstu, vrijeme odbrane od veliko-srpske agresije i Odbrambeno-oslobodilačkog rata (1992.-1995.). Ovo razdoblje spada i u temeljne nacionalne i patriotske vrijednosti. Nažalost, uslijed specifičnih okolnosti i društvenih odnosa u savremenoj Bosni i Hercegovini, historija tog perioda se prešućuje, relativizira, tendenciozno predstavlja, a nerijetko i potpuno falsificira. Imajući to u vidu, potreba za znanstvenim istraživanjem ovog perioda , kako na širem, tako i na lokalnom planu,  utoliko je izraženija i ima svoje puno opravdanje u svakom smislu.

U odbrani Bosne i Hercegovine, tadašnja općina Srebrenik i jedinice Armije RBiH sa tog prostora imale su veoma važnu ulogu i zapaženo mjesto. Mudro vođenom politikom na lokalnom planu i veoma uspješnom organizacijom odbrane, Srebrenik je izbjegao stradanje, jer je uspio relativno brzo staviti pod kontrolu legalnih vlasti Bosne i Hercegovine kompletan prostor općine. U nastavku rata bila je to jedna od najbolje organiziranih općina, ali i jedan od značajnijih centara slobodne teritorije sjeveroistočne Bosne. Jedinice i borci Armije RBiH iz Srebrenika dali su ogroman doprinos u odbrani svoje domovine – osobito na gradačačko-posavskom bojištu, ali i širom bosanskohercegovačkog ratišta.

No, uprkos ovim činjenicama, o Srebreniku i njegovim ratnim naporima do danas se veoma malo pisalo, tako da je historiografska i povijesno-publicistička produkcija o tome ostala na minimumu. Istraživački i publicistički projekti, vezani za područje Srebrenika u razdoblju od 1992. do 1995. godine, stoga, imaju svoje puno opravdanje.

Od završetka rata u Bosni i Hercegovini prošlo je četvrt stoljeća, što je više nego dovoljna historijska distanca potrebna za realnije i trezvenije sagledavanje tog perioda, pa tako i borbenog djelovanja Armije RBiH i njenih jedinica. Pogledi na to razdoblje su, istina, još uvijek opterećeni ideološkim okvirima i savremenim društveno-političkim prijeporima, ali sve to skupa je i dodatan razlog da se obradi tog perioda pokuša pristupiti objektivno i kritički, s pozicije historijske struke.

Uz takav pristup, rezultati istraživanja prezentirani u formi sinteze, odnosno posebne historijske monografije imali bi ujedno i memorijalni, ali i historijsko-publicistički, odnosno historiografski značaj. Primjenom historiografskih metoda, navedena bi monografija ujedno zadržala odgovarajuću stručnu vrijednost i objektivnost tako da svojim sadržajem može doprinijeti i za šira istraživanja i naučne sinteze o ratu u Bosni i Hercegovini 1992.-1995.

U tom smislu, definiraju se i osnovni ciljevi projekta, te okvirna koncepcija buduće publikacije (monografije), na način kako slijedi.

Osnovni ciljevi i metodološki pravci

 • Istražiti dostupne arhivske izvore i dokumente različite provenijencije o Srebreniku u periodu 1992.-1995.;
 • Detaljno proučiti objavljenu građu, literaturu, ratnu periodiku i publicistiku;
 • Zabilježiti sjećanja ključnih sudionika i svjedoka (kroz anketne upitnike, intervjue, izjave i iskaze, memoarske zapise itd.  u audiovizuelnoj i tekstualnoj formi);
 • Prikupiti i temeljito pregledati dostupni audiovizuelni materijal;
 • Obraditi cjelokupan prikupljeni materijal, te na odgovarajući način uobličiti i prezentirati rezultate istraživanja, u formi historijske monografije, pisane na način da zadovolji kako stručne historiografske, tako i memorijalne kriterije.

Okvirna koncepcija publikacije

Publikacija bi se pisala i priredila u formi knjige – historijske monografije, koja bi okvirno imala sljedeću tematski razrađenu koncepciju, odnosno strukturu:

 1. Uvodni dio:
 2. Osnovni podaci o općini Srebrenik u periodu uoči agresije na Bosnu i Hercegovinu;
 3. Kratak historijat;
 4. Demografske i seocioekonomske značajke,
 5. Osvrt na međunacionalne odnose
 6. Organizacija odbrane:
 7. Kratak osvrt na višestranačke izbore 1990. i njihove rezultate;
 8. Formiranje i funkcionisanje vlasti, opće prilike na općini Srebrenik;
 9. Političko-bezbjednosnea stanje i prvi icidenti;
 10. Organizacija odbrane:
  1. Uloga političkih subjekata
  1. Ratno rukovodstvo općine Srebrenik (Ratno predsjedništvo i općinske strukture)
  1. Uloga policije (SJB) – angažovanje rezervnog sastava policije po mjesnim područjima i formiranje manevarske jedinice policije
  1. Mjesne zajednice u organizaciji odbrane (krizni štabovi)
  1. Prve oružane formacije i mjesne straže, naoružavanje i organiziranje stanovništva
  1. Uloga Teritorijalne odbrane, formiranje prvih jedinica;
  1. Organiziranje i rad Civilne zaštite.
 11. Početno razdoblje rata
 12. Ustroj, struktura i početni razvoj jedinica odbrane;
  1. Formiranje općinskog štaba Teritorijalne odbrane (struktura, kadrovi i sastav) i prvih vojnih formacija;
  1. Komandni i starješinski kadar jedinica;
  1. Naoružanje i oprema, nabavka naoružanja i opremanje jedinica;
  1. Struktura i raspored jedinica.
 13. Prvi sukobi i borbena djelovanja; borbe do zaposijedanja Smoluće;
 14. Učešće jedinica iz Srebrenika izvan prostora općine u početnom razdoblju rata  (Gradačac, Brčko…).
 15. Civilna vlast u početnom razdoblju rata:
  1. Funkcionisanje Ratnog predsjedništva općine Srebrenik
  1. Ratna privreda;
  1. Namjenska proizvodnja;
  1. Djelovanje civilne zaštite;
  1. Osiguranje logistike i snabdijevanje stanovništva;
  1. Briga za izbjeglice i prognanike.
 16. Formiranje i ratni put 21. srebreničke brigade
 17. Formiranje brigade
 18. Organizacijsko-formacijska struktura (bataljoni – čete, prištapske jedinice, jedinice za podršku);
 19. Organizacijsko-formacijska izgradnja; formiranje bataljona;
 20. Zapovjedni kadar;
 21. Ratno djelovanje brigade
  1. z/o brigade na Gradačcu (Sibovac – Unkići – Bagdale – Liporašće – Taborište);
  1. učešće u odbrani Gradačca;
  1. učešće na majevičkom i brčanskom bojištu;
  1. učešće na drugim bojištima bosanskohercegovačkog ratišta;
  1. najvažnije borbe, događaji i zbivanja;
 22. Oslobodilačko razdoblje rata: formiranje manevarskog bataljona;
 23. Učešće 5. bataljona i 21. brigade u boju “Istok-94” (oslobađanje Sibovca i Liporašća);
 24. Pitanje HVO-a na općini Srebrenik (bojna HVO Špionica);
 25. Formiranje 21. divizije sa sjedištem u Srebreniku
 26. Organizacijsko-formacijske promjene, formiranje Divizije;
 27. komandno mjesto Divizije i zapovjedni kadar;
 28. Jedinice u sastavu Divizije i njihova reorganizacija;
 29. Reorganizacija 21. brigade u 212. brdsku brigadu;
 30. Formiranje 211. oslobodilačke brigade;
 31. Ratni put 211. oslobodilačke brigade
 32. Organizacijsko-formacijska struktura i zapovjedni kadar;
 33. Ratni put i borbeno djelovanje brigade s posebnim obzirom na 3. oslobodilački bataljon Srebrenik
  1. učešće u borbama u r. Stolice,
  1. učešće u proboju koridora Baljkovica,
  1. učešće u operaciji “T” (pokušaj deblokade Sarajeva);
  1. učešće u operaciji “Uragan-95”;
  1. prebacivanje brigade u Krajinu i završetak ratnog puta.
 34. Šehidi i poginuli borci
 35. Šehidi i poginuli borci Srebrenika;
 36. Civilne žrtve rata s područja Srebrenika;
 37. Šehidska mezarja i spomen-obilježja.

PRILOZI

 • Tabele, mape, grafički prikazi;
 • Faksimili i transkripti važnijih, izdvojenih dokumenata, itd.

Napomena 1:

Naprijed izložena koncepcija je organizirana tematski. Tokom izrade knjige treba predvidjeti i mogućnost izvjesnog odstupanja, s obzirom na primjenu hronološkog načela, pri čemu bi se pojedine cjeline naznačene u ovoj koncepciji preklapale ili prožimale.

Monografija će se, također, i kroz sam tekst obogatiti fotografskim materijalom, kartama, skicama, preslikama i faksimilima dokumenata i sl.

Napomena 2:

Ostaje mogućnost da se uz Monografiju priredi i Knjiga sjećanja, u kojoj bi se objavili odabrani iskazi sudionika važnih događaja, koji će se, inače prikupljati u fazi istraživanja po metodologiji usmene historije. To će zavisiti od količine i kvaliteta (u dokumentarnom smislu) prikupljenih izjava i odluke naručioca, koja bi se naknadno u dogovoru sa autorima ugovorila.

Faze u realizaciji projekta

 1. Pripremne aktivnosti:

Izrada nacrta projekta (projekat rade potencijalni autori) i stručna rasprava o projektu u organizaciji Naručitelja

 • Izbor izvođača – autora monografije

Autori monografije u referentnom smislu trebaju biti dokazani naučno-istraživački radnici pri čemu bi prednost imali autori sa višim akademskim zvanjima – odnosno autori koji su u svom dosadašnjem naučno-istraživačkom radu doprinijeli istraživanju Srebrenika i okoline. U referentnost autora se uzimaju i njihova akademska zvanja, kao i njihova dosadašnja naučno-istraživačka referentnost. Odluka o projektu i dogovor naručitelja projekta sa autorima Monografije;

 • Imenovanje:
 • voditelja projekta (ukoliko je više autora)  i
 • urednika monografije;
 • Imenovanje Redakcionog odbora za izradu i realizaciju Projekta.
 • Potpisivanje ugovora sa autorima
  • Istraživanje i prikupljanje izvorne građe:
 • Prikupljanje i obrada objavljenih izvora (literatura, štampa i periodika);
 • Istraživanje dostupnog arhivskog materijala:
  • javnosti dostupni fondovi i zbirke arhiva u Bosni i Hercegovini;
  • javnosti dostupni fondovi i zbirke arhiva u zemljama okruženja;
  • arhivska i dokumentaciona građa u bazi podataka ICTY (Unified Court Records – UCR);
  • arhivska građa u posjedu grada Srebrenika i mjesnih zajednica;
  • arhivska građa privatnih imalaca.
 • Govorna historija – prikupljanje memoarskih iskaza i zapisa
  • Prikupljanje podataka putem ankete među starješinskim i boračkim kadrom;
  • Preliminarni intervjui i razgovori sa odabranim svjedocima i sudionicima;
  • Prikupljanje iskaza, izjava i memoarskih zapisa;
  • Organiziranje okruglog stola – zajedničkog razgovora i diskusije sa odabranim svjedocima.
 • Prikupljanje, kopiranje i obrada fotografskog i audiovizaulnog materijala.
  • Obrada i sintetiziranje materijala:
 • Izrada i oblikovanje osnovnog teksta historijskog prikaza/sinteze;
 • Prezentiranje etapnih rezultata istraživanja kordinacionom – redakcionom odboru (svaka dva mjeseca) – do končnog rukopisa monografije;
 • Dopune, korekcije i redaktura teksta;
 • Lektorisanje, recenziranje i finalno uobličavanje teksta;
 • Izrada CIP-a, tehnička priprema i predaja konačne verzije rukopisa naručitelju projekta.

U okviru ponuđenog projekta, autorski tim bi u saradnji s koordinatorom projekta, odnosno urednikom monografije i članovima kordinaciono-redakcionog odbora preuzeo brigu oko dizajna i tehničke pripreme rukopisa za štampu, ponudivši kao konačnu verziju pripremljen rukopis u digitalnoj formi, spreman za štampu. Takav rukopis bi se stavio na razmatranje Kordinaciono-redakcionom tijelu za eventualne sugestije, dopune, prijedloge i sl). Poslije toga usaglašeni rukopis ide na recenziju i lektorisanje. Izvođač projekta bi u narednim fazama preuzeo brigu o samoj štampi, tiražu itd.

Sav radni materijal prikupljen prilikom istraživanja i izrade knjige (dokumenti, izvodi iz lite-rature, audiovizualni materijal, intervjui i razgovori sa svjedocima i sudionicima, itd.) na prikladan način bi se organizirali i sredili u vidu dokumentaciono-arhivske zbirke, te pohranili na čuvanje nekoj od nadležnih ustanova ili organizacija prema prijedlogu ili odluci naručitelja.

Okvirni troškovnik istraživanja i izrade monografije:

Materijalni troškovi istraživanja i izrade monografije:

 • Arhivske takse i pristup fondovima;
 • Troškovi kopiranja, skeniranja i reprodukcije dokumentarne građe;
 • Troškovi kopiranja i reprodukcije audiovizualne građe;
 • Putni troškovi;

Autorski troškovi:

 • Honorar istraživača/autora teksta
 • Honorar za voditelja  projekta
 • Honorar za lektora
 • Honorari za recenzente

Napomena 1: dinamika istraživanja i krajnji rok za predaju knjige je 15.12.2024. godine.

Napomena 2:  iznos potrebnih sredstava za realizaciju projekta iznose u bruto iznosu  25.000,00 konvertibilnih maraka, a utvrdit će se po okončanju tenderske procedure.

Plačanje:  Avans     3.000,00 KM, a ostatak sredstava po obavljenom poslu.

Prijave slati na adresu:

 JU Centar za kulturu i informisanje Srebrenik

ul. Srebreni grad 1.  75350 Srebrenik

Rok za dostavu prijava na javni poziv je 8 dana od dana objave na  www.radiosrebrenik.ba

Objava Ponovljeni javni poziv za angažovanje autora za izradu Monografije  Srebrenik 1992-1995. pojavila se prvi puta na Radio Srebrenik.

Powered by www.Srebrenik.net

Pogledaj i ovo

Ulice Srebrenika 2023

Prijedlog novih ulica u Srebreniku

Ulice u Srebreniku dobivaju imena. Od 01.11.2023. godine u toku je javna rasprava o nacrtu …

Servisne informacije za 12.10.2023.

PU SREBRENIK – protekla 24 sata na području Srebrenika bila su potpuno mirna, po pitanju krivičnih djelqa i narušavanja javnog reda i mira. Dogodila se jedna saobraćajnha nezgoda bez povrijeđenih lica. HITNA SLUŽBA – u Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljena su 62 pregleda. Jedan pacijent je prevezen u UKC Tuzla na dalje pretrage, ostali […]