Kristina Nurkanovic - SDP Srebrenik
Kristina Nurkanovic - SDP Srebrenik

Kristina Nurkanović – kandidat SDP-a za gradsko vijeće grada Srebrenika

Na listi za gradsko vijeće Srebrenika ispred SDP-a Srebrenik imamo gosp. Kristinu Nurkanović magistra matematike i potencijalnu gradsku vijećnicu koju bi trebali izabrati glasači SDP-a u gradsko vijeće a koju ovom prilikom želim predstaviti našim čitaocima.

Ko je Kristina Nurkanović i čime se bavi? Par stvari o Vama i koju političku opciju predstavljate?

Zovem se Kristina Nurkanović, po stručnoj spremi sam Magistar primijenjene matematike. Osnovnu školu sam završila u Tinji, srednju školu Gimanzija „Meša Selimović“ u Tuzli. Dodiplomski studij matematike, smijer Opšta matematika, završila sam na Univerzitetu u Tuzli na Prirodno-Matematičkom fakultetu. Postdiplomski studij sam također završila na Univerzitetu u Tuzli na Prirodno-Matematičkom fakultetu, smijer Primijenjena matematika i računarstvo. Zaposlena sam u Osnovnoj školi „Ivan Goran Kovačić“ u Gradačcu na mjestu profesora matematike i na Prirodno-Matematičkom fakultetu u Tuzli na mjestu Višeg asistenta. Izvodim auditorne vježbe na više Fakulteta u Tuzli, ali uglavnom na PMF odsjek Matematika i na Mašinskom fakultetu.  Autor sam četiri Zbirke iz matematike. Tri za osnovnu školu i jedna za srednju školu. Trenutno je u štampi i Zbirka iz matematike za Tehničke fakultete. Nekoliko knjiga je u procesu izrade. Nastupajuće akademske godine, planiram upisati i Doktorske studije iz Matematike. Najdraža mi je titula, ipak, mama dva dječaka.

Predstavljam Socijaldemokratsku partiju BiH (SDP). Član sam Glavnog odbora SDP BiH i jedna sam od podpredsjednica Gradske organizacije SDP Srebrenik.  Kandidat sam na listi za Gradsko vijeće pod rednim brojem 2.

U narednih nekoliko odgovora, pokušat ću predstaviti okvirni plan SDP-a sa kojim ćemo se predstaviti građanima Grada Srebrenika.

Koje su, na osnovu vašeg mišljenja, dužnosti Gradskog vijeća?

Nadležnosti Gradskog  vijeća su jasno utvrđene Ustavom BiH, Ustavom FBiH te trebaju biti utvrđene Statutom Grada Srebrenika, ali taj dokument još uvijek naš grad nema i funkcioniše na osnovu Privremene statutarne odluke nakon dobijanja statusa grada. Ono što je utvrđeno i što svakako, i prema mom mišljenju, nadležnosti zakonodavnog organa vlasti lokalne samouprave jesu: donošenje budžeta; donošenje općih akata i drugih akata iz samoupravnog djelokruga Grada; donošenje razvojnih, prostornih i urbanističkih planova i programa, te praćenje njihovog ostvarivanja; donošenje programa i uređenja gradsko građevinskog zemljišta; donošenje plana korištenja javnih površina i još mnoge druge nadležnosti.

Zapravo, osnovna nadležnost Gradskog vijeća i glavna obaveza svih gradskih vijećnika jeste i mora biti unaprjeđenje kvaliteta života svih građana i stvaranje boljih uslova podjednako za sve građane u svim područjima Grada Srebrenik.

Koje teme ćete nametnuti sa Vaše tačke gledišta u Gradskom vijeću?

Moram istaknuti da mi u SDP-u imamo program rada sa svim mjerama koje planiramo sprovesti, nakon lokalnih izbora pobjedom naše kandidatkinje za Gradonačelnicu i okupljanja nove „većine“ u Gradskom vijeću. To je program koji će predstavljati jasne smijernice rada svih izabranih predstavnika u kome su sadržane prioritetne oblasti djelovanja. U vezi s tim, teme koje planiram nametnuti u okviru rada Gradskog vijeća su: rješavanje glavnih infrastrukturnih problema Grada Srebrenika, stvaranje boljeg poslovnog ambijenta, stvaranje boljih uslova za predškolsko obrazovanje, kvalitetnija politika prema mladima, sa posebnim akcentom na programe sprječavanja odlaska mladih iz naše zemlje, tj. našeg grada. Smatram da je mnogo načina da se Gradsko vijeće više angažuje u tim oblastima, te da upornim, djelotvornijim radom i ustrajnošću, možemo kao gradski vijećnici učiniti bolje rezultate na tim poljima.

Mislite li da se presude donesene protiv Općine/Grada trebaju odraziti na rad GV i da GV treba donijeti određene pravne akte (odluke) u cilju prevencije takvih presuda?

Plaćanje obaveza po sudskim presudama u izgubljenim sudskim sporovima nanosi veliku štetu Gradskom budžetu koji predstavlja javni novac, tj. novac svih građana Srebrenika. Nedopustivo je da gradska uprava dopušta takve stvari koje su direktno posljedica nedovoljno profesionalnog rada od strane općinske tj. gradske uprave, propuštanje izvršenja obaveza zbog kojih se i dešavaju tužbe fizičkih i pravnih lica koje u konačnici završavaju sudskim presudama na štetu općine tj. Grada.

Ono što Gradsko vijeće iz svoje nadležnosti može učiniti  jeste, da potiče gradsku upravu na veći stepen odgovornosti u radu, profesionalniji pristup i odnos prema građanima, te praćenjem izvršenja svih odluka koje se donose na Gradskom vijeću, a za čije spovođenje je nadležna gradska uprava kako bi se smanjila mogućnost i prostor za tužbe od strane građana ili pravnih lica.

U prethodnom periodu su vijećnici GV usvajali prostorno-planske dokumente mehanički, dizanjem ruke, vodeći se uputom predsjednika kluba, bez upuštanja u razmatranje predloženog dokumenta. Dešavalo se da se usvojenim amandmanima poništava stav struke i unose objekti i rješenja zbog kojih danas imamo konfliktna mjesta i nezadovoljne građane. Šta će biti Vaš prioritet u GV, poštovanje struke i propisa, ili bezrezervno udovoljavanje želji investitora?

Prilikom razmatranja i odlučivanja o svim pitanjima koja budu predmet rasprave na Gradskom vijeću, pa tako i o prostorno-planskim dokumentima, moraju se poštovati zakonski propisi i uvažavati stav struke. To je, naravno, trebalo da bude osnovni put rješavanja svih problema i u dosadašnjem radu Gradskog vijeća. Međutim, svjedoci smo da to nije uvijek tako bilo, te da Gradsko vijeće u prethodnom mandatu nije pokazalo jasan stav i opredijeljenost ka poštivanju zakonskih regulativa u tim oblastima, nego opredijeljenost ka poštivanju stavova političkih opcija iz kojih dolaze. To ne smije biti praksa u radu Gradskog vijeća u narednom mandatu.

Zakonska regulativa, stav struke i stav javnog mnijenja tj. mišljenje građana Srebrenika, moraju biti smjernice i postulati rada Gradskog vijeća.

Budžet Općine je ogroman, daleko iznad priliva, pogotovu danas u vremenu pandemije. Kako taj problem riješiti? Gdje tu vidite posao vijećnika?

Prilikom planiranja i izrade Budžeta od strane Gradonačelnika i usvajanja budžeta od strane Gradskog vijeća, zaista se mora voditi računa da taj budžet bude realno ostvariv, da nam se ne bi ponovila situacija koju imamo trenutno sa aktuelnim Gradonačelnikom. Naime, iako smo imali ostvarenje budžeta za 2019. godinu u iznosu od 10 miliona, aktuelni Gradonačelnik proglašava budzet za 2020. godinu u iznosu od cca. 20 miliona, što predstavlja nerealan, i kako je svim građanima već jasno, “izborni” budžet čija je namjena osigurati još jedan mandat aktuelnom Gradonačelniku. Ono što mi u SDP-u uvijek imamo na umu i nastojimo kroz svako javno obraćanje isticati jeste, da su funkcija Gradonačelnika i Gradsko vijeće servis građanima, a ne funkcije za ostvarenje ličnih i političkih interesa. U tom smislu i budžet treba posmatrati kao javni novac čija je namjena rješavanje osnovnih, egzistencijalnih, infrastrukturnih problema svih građana, a naročito u ovom periodu teške zdravstveno-epidemiološke situacije koja ostavlja direktne posljedice na građane Srebrenika.

Saradnja između budućeg Gradonačelnika i Gradskog vijeća kakva bi trebala da bude?

Kao što znamo, Gradsko vijeće kao normativno tijelo i Gradonačelnik kao nosilac izvršne vlasti jedinice lokalne samouprave, svoj legiimitet izvode iz neposrednih izbora i volje glasača. Iz tog razloga, odnos između Gradonačelnika i Gradskog vijeća mora da se zasniva na principima međusobnog uvažavanja i saradnje, uz pojedinačnu odgovornost za realizaciju vlastitih nadležnosti, te zajedničku odgovornost za funkcionisanje jedinice lokalne samouprave.

Da to nije bio slučaj u dosadašnjem radu GV i Gradonačelnika, vidjeli smo i sami. Građani su imali priliku da prate i rad GV, i rad Gradonačelnika, ako ne drugačije, onda kroz javno emitovane sjednice Gradskog vijeća i mogli su na osnovu toga da vide da ta veza ne funkcioniše. Ovaj put, građani Srebrenika imaju priliku da svoju podršku daju našoj kandidatkinji za Gradonačelnicu Grada Srebrenika, Almi Muratović, u cilju postizanja kompromisa za dobrobit naše lokalne zajednice i koja će, svakako da unaprijedi i odnos Gradsko vijeće – Gradonačelnik, a sve u cilju podizanja kvaliteta života svih građana. To građani trebaju da imaju na umu prilikom svog izbora.

Komunalni sektor u Srebreniku ne radi svoj posao. Može li se preko gradskog vijeća ovdje pokrenuti šta sa mrtve tačke?

Komunalni sektor u našem gradu je na jako nezavidnom nivou, tako da za posljedicu imamo da je Srebrenik jedan od najprljavijih gradova na Kantonu. Zakonom o komunalnim djelatnostima TK, jasno su precizirane nadležnosti općina i gradova u obavljanju svih komunalnih djelatnosti, od kojih su najznačajnije: snabdijevanje pitkom vodom, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda, snabdijevanje toplotnom energijom, obavljanje javnog prijevoza putnika, održavanje čistoće, odlaganje komunalnog otpada, održavanje javnih površina itd.  Gradsko vijeće se mora angažovati u većoj mjeri da riješi status javnog komunalnog preduzeća “9. septembar” koje je u zbog vođenja pogrešne politike i pritisaka od strane određenih centara političke moći, dovedeno na sam rub egzistencije.

Da li nam nedostaje zelenih površina u Gradu Srebreniku?

Ovo pitanje je u vezi sa prethodnim koji se odnosi na komunalni sektor u našem gradu, za koji sam naglasila da je na izrazito nekvalitetnom nivou. S tim u vezi, postoji potreba da se zaštite i zelene površine Grada. Ja mislim da nam nedostaje zelenih površina u Gradu Srebreniku. Ono malo parka što imamo, svakako da trebamo zaštiti, održavati, te čuvati, jer je to u interesu svih građana. SDP u svom programu predviđa značajne mjere iz oblasti zaštite životne sredine i okoliša, tako da ćemo svakako biti opredijeljeni u pravcu zaštite javnih površina.

Toplifikacijom užeg gradskog jezgra bismo imali bolji vazduh u zimskim mjesecima i ovdje se ne radi puno na tom planu. Vaše mišljenje?

Projekat toplifikacije grada Srebrenika je tema koja je aktuelna od davne 2008. godine kada je sačinjena i Studija tehno-ekonomske opravdanosti realizacije projekta toplifikacije Srebrenika od strane sarajevskog stručnog tima, nakon čega su krenule aktivnosti na tom planu. Svakako da je potrebno intenzivnije raditi na realizaciji ovog projekta tokom cijelog mandata, a ne samo pokretati aktivnosti na tom polju u periodu pred izbore. Potpunom realizacijom projekta toplifikacije gradskih i prigradskih naselja osigurale bi se uštede u gorivu, poboljšanje ekoloških uslova života, smanjenje aerozagađenja, smanjenje investicionih troškova kod izgradnje stanova (ukidanje kotlovnica,dimnjaka) te bi se otvorile mogućnosti širenja toplovoda u skladu sa budućim razvojem grada.

Transparentnost u radu Vijeća? Da li ste zainteresovani da rad Vijeća bude 100% transparentan? Kako to ostvariti?

Rad Gradskog vijeća treba da bude u što većoj mjeri transparentan i dostupan javnosti. Obzirom da vijećnike građani biraju neposredno i daju im mandat kako bi isti zastupali interese svih građana, u toj mjeri je veća odgovornost GV-a i potreba da sve ono što je predmetom rasprave i odlučivanja na sjednicama GV bude dostupno javnosti.U izbornom programu SDPa za lokalne izbore 2020. godine, predviđene su mjere za transparentiji rad Gradonačelnika i Gradskog vijeća. Između ostalih, predviđena je i mjera po kojoj određeni broj građana direktno učestvuje u radu GV delegiranjem tačke dnevnog reda o kojoj žele da se raspravlja.

Šta mislite o nazivima ulica u gradu, da li su u pravoj mjeri zastupljeni zaslužni ljudi ove općine?

Mišljenja sam da bi kroz odluke u Gradskom vijeću trebalo da se oda počast pojedincima koji su najzaslužniji za razvoj grada Srebrenika i koji su u značajnoj mjeri doprinijeli pozitivnim promjenama u našoj lokalnoj zajednici. Velikani našeg grada i prepoznatljiva imena poput Džafera Hogića, dr. Hašima Muharemovića, svakako da zaslužuju da se nađu u nazivima ulica u našem gradu.

Da li nacionalna struktura zaposlenih u gradskoj upravi i javnim preduzećima treba da odražava nacionalni sastav stanovništva općine?

Ustavna je obaveza, a i ustaljena praksa u radu općinskih tj. gradskih administracija, da se poštuje nacionalni sastav stanovništva, u mjeri u kojoj je to moguće i prema zvaničnom popisu stanovništva, te u tom smislu smatram da se ta ustavna kategorija mora poštovati i da nacionalna struktura zaposlenih odražava nacionalni sastav stanovništva. Stručnost i sposobnost treba da budu osnovni kriteriji prilikom zapošljavanja u gradskoj administraciji, ali svakako da treba ispoštovati i nacionalnu strukturu. Kriterij koji ne smije da bude odlučujući, a koji je preovladavao u radu dosadašnje gradske uprave jeste politička podobnost. To je ono što moramo iskorijeniti i zbog čega nam odlaze mladi, bez obzira na nacionalnu pripadnost.

Znate li koliko mjesnih zajednica ima Grad Srebrenik i da li je postojeća organizacija efikasna u rješavanju lokalnih zahtjeva?

U okviru Grada Srebrenika egzistira 48 mjesnih zajednica podijeljenih u 7 mjesnih područja. Njihova uloga je izrazito značajna iz razloga što kroz mjesne zajednice građani direktno učestvuju u razvoju i unapređenju lokalne zajednice i predstavljaju direktno demokratsko učešće građana. Revitalizacija lokalne vlasti u mjesnim zajednicama kao nivou gdje je vlast najbliža građanima i njihovim organizacijama koje su na usluzi zajednicama, uz mogućnost stvarnog učešća i implementacije, kao i proaktivne, ojačane i povezane mjesene zajednice izborni je cilj SPD-a i svih kandidata koji pretenduju da prticipiraju u GV Srebrenik, uključujući i mene.

Da li je gradska uprava pravilno dimenzionirana u smislu broja uposlenih, s obzirom na ukupan broj stanovnika?

Što se tiče rada gradske uprave i ukupne gradske administracije, smatram da trenutno imamo dovoljan broj uposlenih (122 uposlenika) u odnosu na ukupan broj stanovnika. Umjesto povećavanja broja uposlenika u gradskoj upravi, značajnije je raditi na povećanju efikasnosti rada, te usmjeravanju i olakšavanju rada postojećih uposlenika, kako bi zahtjevi građana bili realizirani u što kraćem vremenskom roku. Prilikom zapošljavanja isključivo se treba voditi stručnošću i sposobnostima kandidata, a ne političkom podobnosti, kao što je to do sad bio slučaj. Moramo se boriti protiv toga, protiv nepotizma i političkog zapošljavanja u gradskoj upravi. Tu nema dileme.

Budući da GV usvaja budžet i prati njegovu realizaciju, poznajete li osnove planiranja budžeta, vrste prihoda i rashoda, i dr.?

Gradsko vijeće prilikom usvajanja budžeta ima vrlo značajnu ulogu zato što predstavlja glas javnosti. Zbog svoje predstavničke prirode, sjednice vijeća su mjesto na kojem se usklađuju konfliktni interesi različitih segmenata stanovništva, te kroz javnu raspravu i diskusiju, osigurava legitimnost budžeta. Što se tiče izvora i vrste prihoda, postoje dva glavna izvora, to su, prihodi po osnovu poreza i neporezni prihodi. Druge vrste prihoda, koje su često uključene u budžet su grantovi sa viših nivoa vlasti, donacije i zajmovi.

Znate li u kojem procentu u budžetu Grada učestvuju plate zaposlenih u gradskoj upravi i da li je isti opravdan?

Bruto plaće i naknade plaća za uposlenike gradske uprave iz budžeta Grada Srebrenika čine oko 30% od ukupnog iznosa budžeta. Opravdanost ovog procenta izdvajanja možemo posmatrati jedino uz nivo efikasnosti rada gradske uprave i mjerom u kojoj su građani zadovoljni radom gradske uprave. Koliko su građani zadovoljni organizacijom i radom gradske uprave, na čelu sa aktuelnim Gradonačelnikom, pokazat će svakako i Izbori u novembru.

Prema zakonu, državni službenici ne mogu biti birani u GV, dok namještenici gradske uprave imaju tu mogućnost. Mislite li da se radi o diskriminaciji, i to prema školskoj spremi: visoka sprema ne može, a srednja stručna sprema može biti vijećnik?

Izborni zakon BiH je precizirao da se državni službenici ne mogu kandidovati na javnu izbornu dužnost ukoliko prethodno ne podnesu ostavku na taj položaj ili postupe u skladu sa zakonima koji regulišu njihov odnos, dok se ovim zakonom ne tretira status namještenika. U principu smatram da rad državnih službenika i namještenika u okviru gradske uprave treba da bude profesionalan i nezavisan od  političkog utjecaja, tako da nije ni poželjno da budu dio izbornog procesa u okviru bilo koje političke opcije. Međutim, obzirom da je zakonom regulisano da za namještenike ne postoji prepreka te vrste, te da mogu biti kandidati na izborima, smatram da to jeste određeni vid diskriminacije u odnosu na državne službenike koji imaju veći stepen stručne spreme.

Želim Vam puno uspijeha na sljedećim lokalnim izborima i u eventualnom radu Gradskog vijeća Grada Srebrenika. Hvala.

Hvala Vama.

Pogledaj i ovo

Gromeks - Teravija 2 - Zgrada Srebrenik

Kako ne dobiti stan u Srebreniku – Intervju

O problemima sa vlasništvom nad stanovima nakon stečaja firme Gromeks pisali smo prije godinu i …

Ulice Srebrenika 2023

Prijedlog novih ulica u Srebreniku

Ulice u Srebreniku dobivaju imena. Od 01.11.2023. godine u toku je javna rasprava o nacrtu …