JU Centar za kulturu i informisanje – Odluka o poništenju postupka

Direktor JU Centar za kulturu i informisanje,  na osnovu člana 70. stav (1) i (4) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), čl. 38. i 118. i Pravila Javne ustanove Centar za kulturu i informisanje a  na preporuku Komisije za javnu nabavku, u postupku javne nabavke, Adaptacija poda i postavljanje podnih obloga u Kino sali Doma kulture u Srebreniku, d o n o s i:

                                                                              O D L U K U

O PONIŠTENJU POSTUPKA

I

Poništava se postupak javne nabavke za izvođenje radova na Adaptacija poda i postavljanje podnih obloga u Kino sali Doma kulture Srebrenik iz razloga što prvorangirani ponuđač „KULA MONT“ doo Zenica nakon prijema odluke o dodjeli ugovora nije u predviđenom roku dostavio traženu dokumentaciju po članu 45. Zakona o Javnim nabavkama.

 II

Druga ponuda od ponuđača “Jelovica” doo je bila iznad procijenjene vrijednosti koja je pedviđena tenderskom dokumentacijom.

                                                                                   III               

Ova odluka objavit će se na web-stranici www.srebrenik.ba istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

O B R A Z L O Ž E NJ E

Komisija je konstatovala da su  po konkurenskom javnom pozivu za Adaptacija poda i postavljanje podnih obloga u Kino sali Doma kulture Srebrenik u konkurenskom postupku  po obavještenju objavljenom na Portalu javnih nabavki, broj: 4245-7-3-5/22 od 07.10.2022. godine, pristigle slijedeće ponude:

1.„KULA MONT“ doo Zenica, u iznosu od  23.000,00 KM

2.„JELOVICA“ doo TUZLA, u iznosu od 27.260,00 KM

Pregledom ponuda utvrđeno je da su ponude od ponuđača: „Kula Mont“ doo, i „JELOVICA“ doo,  kompletne i da su dostavljeni svi dokazi koji zadovoljavaju postavljene uslove za kvalifikaciju u TD.

Nakon završene e-aukcije, Komisija je dana 24.10.2022. godine  10,00 sati nastavila sa radom i konstatovala je da je nakon završene e-aukcije a na osnovu Izvještaja o toku i završetku e-aukcije prvorangirana ponuda  ponuđača “KULA MONT“ doo Zenica  za izvođenje radova Adaptacija poda i postavljanje podnih obloga u Kino sali Doma kulture Srebrenik u  iznosu od od 23.000,00   KM (cijena bez PDV-ea) odnosno 26.910,00KM (cijena sa PDV-eom),  te je komisija predlažila Direktoru,  u skladu sa  članom  70. Zakona, donošenje  Odluke o dodjeli ugovora,imanovanom ponuđaču  za izvođenje  radova Adaptacija podai postavljanje podnih obloga u Kino sali Doma kulture  Srebrenik iznosu od 23.000,00   KM (cijena bez PDV-ea) odnosno 26.910,00 KM (cijena sa PDV-eom),  a što je Direktor i prihvatio.

Obzirom da izabrani ponuđač »KULA MONT« nije u predviđenom roku dostavio traženu dokumentaciju po članu 45. Zakona o Javnim nabavkama, a druga ponuda od ponuđača “Jelovica” doo, je bila iznad procijenjene vrijednosti koja je pedviđena tenderskom dokumentacijom,  komisija je predložila da se postupak poništi a što je direktor i prihvatio.

                                         POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba u roku od 10 (deset) dana od dana prijema odluke.  Žalba se izjavljuje ugovornom organu u pisanoj formi direktno, ili preporučenom poštanskom pošiljkom.

Žalba se podnosi u najmanje tri primjerka.

Objava JU Centar za kulturu i informisanje – Odluka o poništenju postupka pojavila se prvi puta na Radio Srebrenik.

Powered by www.Srebrenik.net

Pogledaj i ovo

Ulice Srebrenika 2023

Prijedlog novih ulica u Srebreniku

Ulice u Srebreniku dobivaju imena. Od 01.11.2023. godine u toku je javna rasprava o nacrtu …

Servisne informacije za 12.10.2023.

PU SREBRENIK – protekla 24 sata na području Srebrenika bila su potpuno mirna, po pitanju krivičnih djelqa i narušavanja javnog reda i mira. Dogodila se jedna saobraćajnha nezgoda bez povrijeđenih lica. HITNA SLUŽBA – u Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljena su 62 pregleda. Jedan pacijent je prevezen u UKC Tuzla na dalje pretrage, ostali […]