Sanjin Djedovic kandidat za Gradsko vijeće Srebrenika

Intervju sa Sanjinom Djedovićem kandidatom za Gradsko vijeće Srebrenika ispred pokreta Zajedno za bolji Srebrenik

Sanjin Djedovic

Recite nam nekoliko informacija o vama ?

Rođen 1978 u Tuzli a živim i radim u Srebreniku gdje sam bio voditelj na radiju i u TV emisijam a radio sam i kao marketing menadžer i imam preko 20 godina iskustva u ovim poslovima. Radio sam svih ovih godina i kao muzički urednik i vodio sam i agenciju za marketing, informisanje i turizam. Automatizovao čitav sistem radio programa, vodio popularne radio emisije na području Bosne i Hercegovine. Vizuelno dizajnirao veliki broj web stranica poslovnih subjekata u Bosni i Hercegovini. Kao što vidite komunikativna sam osoba koja zna da radi timski. Bračno stanje mi je da sam sretno oženjen i otac dvije djevojčice.

Otkuda Sanjin Djedović u politici i zašto ste kandidat baš ove političke opcije ?

Zadnjih godina u Srebreniku smo vidjeli stagnaciju i lično sam nezadovoljan sa politikom koja se provodi u Srebreniku, pa mogu reći nisam zadovoljan politikom koja se provodi zadnjih 30 godina. Sada, kada sam lično sazrio vidio sam da u pokretu Zajedno za bolji Srebrenik imam prijatelje koji su ovdje se okupili a do sada su bili u drugim političkim strankama i istomišljenici smo i nezadovoljni smo dosadašnjom politikom ovih većih stranaka u Srebreniku.

Koja je misija ovog političkog pokreta, možete li nam to predstaviti u par rečenica ?

Misija pokretna Zajedno Za Bolji Srebrenik se gradi, po mom mišljenju oko 5 stvari:

  1. Osigurati pozitivno i stabilnije okruženje za sve stanovnike našeg grada
  2. Potpomagati kvalitetne projekte vezane za poljoprivredu, turizam i ugostiteljstvo
  3. Podržati ključne projekte za privredni razvoj naše zajednice
  4. Programima za mlade uticati da ta kategorija ne razmišlja o napuštanju BiH.
  5. Podržati opstanak kolektivnog i individualnog sporta u Srebreniku


Gdje vidite vaš rad u Gradskom vijeću ? Kako možete unaprijediti rad Gradskog vijeća ?

Pa upravo na ovim temama koje sam naveo u prethodnom odgovoru. Moramo unaprijediti i poljoprivedu i ugostiteljstvo i turizam na području naše općine. Imamo potencijal koji nije adekvatno iskorišten. Ujedno moramo raditi i na programima za unapređenje sporta za mlade, košarka i odbojka su ovdje dobri primjeri koji ne dobivaju dovoljno prostora i sredstava kao fudbal. Na tome se mora raditi.

Saradnja između budućeg gradonačelnika i gradskog vijeća kakva bi trebala da bude ?  

U posljednjih nekoliko godina što svjesno, što nesvjesno se stvorio jedan jaz između gradonačelnika i Gradskog vijeća. Smatram da odnos između navedene dvije institucije mora biti prije svega pun uvažavanja kao i saradnje, a sve u cilju obezbjeđenje kvalitetnijih uslova života u našoj lokalnoj zajednici. Naravno nije moguće da svi imamo isto mišljenje po različitim pitanjima. Različita mišljenja treba da dovedu do kvalitetnih rješenja i stoga također smatram da svi vijećnici u gradskom vijeću pa i gradonačelnik ponekad moraju suprotstavljati svoja mišljenja a što će dovesti do kvalitetne rasprave i na kraju do kvalitetnih odluka. Nije džaba rečeno, gdje svi isto misle, tu niko ne misli.Transparentnost u radu vijeća ? Da li ste zainteresovani da rad vijeća bude 100% transparentan ? Kako to ostvariti ?

Naravno da sam zainteresovan da radim transparentno. Rad gradskog vijeća mora biti javan i transparentan. Potrebno je koristiti napredne tehnologije koje mogu omogućiti svima uvid u aktivnosti vijeća te svakog vijećnika ponaosob. Potrebno je javno postaviti sve aktivnosti koje sprovode vijećnici, kao što su podnesene incijative, prijedlozi, pitanja, pa i sam angažman vijećnika mimo same sjednice na planu društvenog rada i društvene angažovanosti.

Građani trebaju da znaju na kojim temama radi svaki gradski vijećnik i kako se to radi. S druge strane danas imamo ovaj cirkus od Gradskog vijeća napravljen ispadima par vijećnika. Danas takvi ispadi ovih par vijećnika su postali viralni na internetu i ovom Gradskom vijeću se smije država. To ne bi trebalo da je tako i edukacija Gradskih vijećnika je ovdje neophodna. Imamo kodeks ponašanja i trebamo se držati tog kodeksa. Predlažem da se ova vijećnićka nekultura i ne emituje u eter kada se snimaju sjednice Gradskog vijeća jer to pravi vrlo lošu sliku o nama svima ovdje u Srebreniku.

Šta mislite o nazivima ulica u gradu, da li su u pravoj mjeri zastupljeni zaslužni ljudi ove općine?  

Koliko mi je poznato nisu zastupljeni. Uvijek ima prostora da se napravi bolje i da se isprave greške. Mi prije svega moramo imati kriterije po kojima ćemo cijeniti zaslužne ljude našeg Srebrenika i naravno da ih nakon toga i trebamo spominjati i čuvati uspomenu na njih na bilo koji način, pa barem što ćemo ulice nazivati po njima kako bi se njihovo ime i njihov doprinos Srebreniku pamtilo i u narednim godinama. Pokret Zajedno za bolji Srebrenik je aktivno podržao inicijativu za dodjelu Ulice Džafera Hogića.

Da li nacionalna struktura zaposlenih u gradskoj upravi i javnim preduzećima treba da odražava nacionalni sastav stanovništva općine?  

U gradskoj upravi i javnim preduzećima prije svega treba da rade najkvalitetniji kadrovi. Po meni to treba biti u fokusu, svakako se slažem da niko ne treba da bude zapostavljen zbog svog nacionalnog predznaka niti po bilo kojem drugom osnovu.

Znate li koliko mjesnih zajednica ima Grad Srebrenik i da li je postojeća organizacija efikasna u rješavanju lokalnih zahtjeva?  

Grad Srebrenik po mom saznanju ima jako veliki broj mjesnih zajednica 48, koje na ovakav način i nisu funkcionalne u rješavanju lokalnih problema.
U zadnje vrijeme dok sam išao u neke mjesne zajednice i stvarno sam se zapitao da li nam treba toliko mjesnih zajednica (prvi smo sa Cazinom po broju mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini u drugim mjestima je taj broj 10-15 mjesnih zajednica).
Izbori u mjesnim zajednicama se ne provode i često u vijećima mjesnih zajednica nemamo najbolje među nama. Čitajući Statut općine Srebrenik sam došao do spoznaje da je on u jednom dijelu i diskriminirajući jer ne omogućava da neko ko nije pripadnik političke stranke bude izabran u vijeće mjesne zajednice. To nije dobro jer imamo mnogo kvalitetnih komšija koje nisu politički aktivni a mogli bi mnogo doprinijeti funkcionisanju i razvoju mjesnih zajednica.

Mislite li da se presude donesene protiv Općine/Grada trebaju odraziti na rad GV i da GV treba donijeti određene pravne akte (odluke) u cilju prevencije takvih presuda?  

Presude donose sudovi na osnovu sporova koji se vode pred istim. Presude koje sud donese a koje su donesene na štetu Grada Srebrenik nije potrebno komentarisati, nego je potrebno tražiti sankcionisanje onih koji su doveli Grad u takav položaj. Postoje stvari u kojima se napravi greška iz nehata i one se mogu i oprostiti, ali mnogo više je stvari koje su urađene na štetu Grada s predumišljajem i za to treba tražiti sankcionisanje svih koji su učestvovali u nanošenju materijalne štete po Grad Srebrenik od rata pa do danas. U radu se treba držati zakona i zakonskih odredbi, ne raditi mimo toga i mimo pravila te neće ni doći do presuda na štetu Grada.

Da li je gradska uprava pravilno dimenzionirana u smislu broja uposlenih, s obzirom na ukupan broj stanovnika?  

Gradska uprava koliko mi je poznato ima nešto preko stotinu zaposlenih i po mom mišljenju ispravnije je postaviti sebi pitanje da li ti zaposleni mogu odgovoriti izazovu kojeg nosi današnje vrijeme. Administracija mora da bude servis građanima i privredi. Usluga mora biti kvalitetna, brza, transparentna.

Budući da GV usvaja budžet i prati njegovu realizaciju, poznajete li osnove planiranja budžeta, vrste prihoda i rashoda, i dr. ?  

Pa prihodi su porezni i ne porezni. Grad Srebrenik ima dio sredstava koji mu pripadaju po osnovu javnih prihoda koji se generišu na našem području. Također dio prihoda je iz rente, uređenja gradskog zemljišta, raznih taksi, naknada i sl. Budžetski rashodi se dijele na plate administracije, zatim finansiranje rada javnih ustanova, realizaciju raznih projekata i sl. Naravno ne smijemo zaboraviti da sredstvima iz budžeta pomažemo i boračku kategoriju, sport, kulturu, kao i socijalne kategorije.

U prethodnom periodu su vijećnici GV usvajali prostorno-planske dokumente mehanički, dizanjem ruke vodeći se uputom predsjednika kluba, bez upuštanja u razmatranje predloženog dokumenta. Dešavalo se da se usvojenim amandmanima poništava stav struke i unose objekti i rješenja zbog kojih danas imamo konfliktna mjesta i nezadovoljne građane. Šta će biti Vaš prioritet u GV, poštovanje struke i propisa, ili bezrezervno udovoljavanje želji investitora?  

Na prvom mjestu moramo uvažavati struku i propise. Naravno građani, investitori i struka neće uvijek imati iste želje. Mora se naći balans između navedene tri strane, a naravno tu moramo paziti i na dugoročni interes lokalne zajednice. U vašem pitanju se može prepoznati i aludiranje na korupciju. Korupcija na način da ponekad stranke, pa i sami predstavnici u gradskom vijeću su „potkupljeni“ od zainteresovanih strana, te često ne zastupaju mišljenje struke nego idu u suprotnom pravcu i podržavaju nečiji interes. Naravno nekad je i struka kako je nazivamo podložna koruptivnim radnjama, pa i ona može pribjeći predlaganju rješenja koja nisu u skladu sa zakonskim normama te i u tom pitanju moramo biti oprezni u donošenju odluka koje se tiču nas i naše djece.

Da li imamo dovoljno zelenih površina u Gradu Srebreniku?  

Srebrenik nažalost nema mnogo zelenih površina u  samom gradskom jezgru. Postojeće parkove i zelene površine trebamo očuvati. Zelene površine su godinama nepotrebno i nepovratno pretvorene u stambene zgrade, u ulice, trotoare i sl. Mi sada moramo posvetiti pažnju prostoru između pruge i rijeke Tinje na kojem treba osmisliti parkove, dječija igrališta, postaviti sprave za vježbanje i posaditi drveće kako bi veoma brzo imali jednu zelenu oazu u neposrednoj blizini samog centra grada. Povezivanje ove zelene oaze jednim pješačkim mostom sa centralnim dijelom Srebrenika bi dugoročno obezbijedio svim stanovnicima Srebrenika jedan predivan prostor za odmor i rekreaciju.

Komunalni sektor u Srebreniku ne radi svoj posao. Može li se preko gradskog vijeća ovdje pokrenuti šta sa mrtve tačke ?  

Komunalni sektor je posljednjih godina prilično zapušten. Smatram da se može pokrenuti na način da ili da se privatizuje ili da se u potpunosti prepusti državnom sektoru. Svi znamo da je naše komunalno preduzeće mješovito i da u njemu imamo i državni i privatni kapital te vjerovatno zbog toga i imamo prilično nefunkcionalan komunalni sektor. Također mora se napokon početi sa postavljanjem pravih ljudi na menadžerske pozicije. Tu prvenstveno mislim da se moramo svi iskreno pogledati i priznati da smo kao društvo u Srebreniku imali propusta, ali da je vrijeme da poboljšamo stanje u svakom sektoru pa i u komunalnom. Gradsko vijeće mora zajedno sa gradskom upravom biti korektiv i pomagač a ne opstrukcija u bilo kojem pozitivnom procesu.

Znate li u kojem procentu u budžetu grada učestvuju plate zaposlenih u gradskoj upravi i da li je isti opravdan?  

Ne bih mogao reći koji je to procenat jer je to pitanje prije namijenjeno nekome ko  je obnašao funkciju vijećnika ili pak nekome ko radi u gradskoj upravi.

Prema zakonu, državni službenici ne mogu biti birani u GV, dok namještenici gradske uprave imaju tu mogućnost. Mislite li da se radi o diskriminaciji, i to po školskoj spremi: visoka sprema ne može, a srednja stručna sprema može biti vijećnik?   

Sanjin Djedović

Nisam siguran šta je u pitanju, ali pretpostavljam da državni službenici imaju veću odgovornost u radu i utiču na značajnije procese unutar rada u gradskoj upravi pa vjerovatno zbog toga da ne bi dolazilo do sukoba interesa nije im dozvoljeno da budu birani u gradsko vijeće. Namještenici su vjerovatno zaposleni na manje zahtjevnim poslovima te nisu u prilici da značajno utiču na procese pa im je dozvoljeno kandidiranje i biranje u viječe. Ovdje možda moramo proširiti listu i isto to kazati i za nastavnike, doktore i sve druge zaposlene u javnom sektoru. Nažalost imamo slučajeve da direktori ili pak radnici pojedinih javnih ustanova budu izabrani u vijeće pa samim tim direktno mogu uticati na iznos sredstava koji im se dodjeljuje, kao i na usvajanje ili ne usvajanje izvještaja o radu. I to je jednim dijelom anomalija ali vjerovatno zakon to nije zabranio pa danas imamo takve slučajeve.

Želim vam puno uspjeha na sljedećim lokalnim izborima i u eventualnom radu u gradskom vijeću grada Srebrenika.

Hvala i vama na odvojenom vremenu.

Pogledaj i ovo

Servisne Informacije

Servisne informacije za 24.5.2024.

POLICIJA –U protekla 24 sata na području Srebrenika evidentirano je 1 narušavanje javnog reda i mira. …

Gradsko Vijece

Održana 34. sjednica Gradskog vijeća Srebrenik

Nakon što dva puta nije mogla započeti zbog neusvajanja dnevnog reda, danas je održana 34. …