Intervju sa direktorom JP 9 Septembar Srebrenik – Adi Mehinovic

S obzirom da je ovo javno preduzeće prvo koje spominjemo kada je riječ o čistoći našeg malog Grada interesovalo nas je gdje i šta rade i planiraju odgovorni u ovom preduzeću u budućoj godini. Sa naše tačke gledišta desile su se neke pozitivne promjene u 2022-oj godini i evo intervjua sa direktorom JP 9 Septembar Srebrenik. Adi Mehinović je diplomirani ekonom i odgovorio je na sljedeća pitanja:

Novo vozilo u voznom parku JP 9 Septembar

Gospodine Mehinović, gdje je danas JP 9 Septembar u odnosu na početak 2022. godine ?

Prije svega svim građanima , a posebno uposlenicima i korisnicima usluga našeg
preduzeća želim da čestitam praznike i Novu godinu i da zaželim svima u 2023. godini
puno uspjeha. Godina dana je u nekom strateškom smislu izuzetno kratak period, ali ako se uzme
količina započetih procesa i riješenih problema u j 2022. godini slobodno mogu
reći da smo naporima radnika i domaćinskim odnosom anulirali bar četiri negativne
godine iz prethodnog razdoblja.
Pričati o tekućoj godini, a ne osvrnuti se na historiju i procese u ovom preduzeću je
teško. Na početku 2022. godine su jačom dinamikom nastavljeni započeti procesi popravke i
rješavanja stanja u ovom preduzeće. Prethodna uprava je imala pune ruke posla i u 2020. i 2021. godini su riješene radničke tužbe, izbjegnut stečaj i sanirani gubici te spriječen štrajk . Time je započet proces popravke situacije u ovom preduzeću te ispravljanja svega pogrešnog što je rađeno nekih ranijih godina.

Ono konkretno vidljivo o čemu možemo pričati gdje je danas JP 9 Septembar u odnosu na početak 2022.god su dva nova nabavljena kamiona, remontovane mašine sa kojima se radi kao i pripremanje i uvođenje novih tehnologija u procesu upravljanja otpadom. Sve ovo se odražava na troškovima i rashodima , i vidljive su uštede na gorivu, radnoj snazi, troškovima održavanja, nabavke energenata za toplanu. Zajedno sa većim angažovanjem na naplati , uvođenjem novih korisnika i usluga dovelo je do toga da ovu godinu završavamo sa značajnim poboljšanjem finansijskog rezultata kao i sveukupnog stanja što će javnosti biti prezentovano kroz naše buduće izvještaje.

Šta se uradilo na poboljšanju usluga?

  • Poboljšanje usluga je prvi zadatak koji sam sebi postavio kao novi direktor. Kroz rad u toku godine što smo se više trudili više sam dolazio do zaključaka da u sadašnjoj poziciji sa resursima kojim raspolažemo i regulativom koja nas prati skoro da smo postigli svoj maksimum koji mi možemo pružiti i da buduće poboljšanje usluga uz naš maksimalan angažman iziskuje i zavisi od uključivanja i građana, Gradskog Vijeća, kao regulatora kao i nadležnih inspekcijskih organa čime bi se cjelokupan sistem doveo u ravnotežu.
  • U ovoj godini trudili smo se da nam programi odvoza ne kasne i da budu redovni. One kamione koje smo mogli remontovati remontovali smo, one koje nismo mogli zamijenili smo novi te stvorili neku minimalnu rezervu da imamo bar jedan zamjenski kamion .
  • Insistirali smo da se promijeni i poboljša odnos naših radnika na terenu prema korisnicima usluga, konstantno smo bili za komunikaciju i sve nesporazume i probleme smo rješavali razgovorom.
  • Šefa i radnike koji rade na održavanju čistoće u gradu od početka sezone i proljeća 2022.godine u punom kapacitetu smo angažovali da sve ono što je ˝zapušteno i zaraslo˝ od prije da se popravlja.
  • Trg i uža gradska zona se svakodnevno nekoliko puta čistila i provjeravala,detaljno se održavalo i očistilo gradsko groblje, korito rijeke Tinje i sve ono što je propisano odlukom i ugovorom o zajedničkoj komunalnoj potrošnji.
  • Izvršene su pripreme opreme kao i kooperanti za zimsko održavanje puteva
  • Gradska toplana se dovela u funkcionalno stanje i obezbijeđen je kontinuitet isporuke toplotne energije.
  • Javna parkirališta kao i upravljanje pijacama smo održali u funkcionalnom stanju u skladu s našim nadležnostima i mogućnostima

Spomenuli ste zimsko održavanje puteva, kako to ustvari funkcioniše ?

Tržišna vrijednost ovih poslova je od 800 do 3000 KM po kilometru, kod nas se za isto trenutno odvaja oko 400 KM uz stalan zahtjev da se trenutna mreža puteva koja je preko 300 kilometra proširuje. Zajednička komunalna potrošnja i sve sadržano u njoj kada se stavi u matricu i preračuna tržišna cijena radova uz ulagaja u potrebnu opremu kao što su npr. road swiperi (perilice ulica sa četkama i usisivačima za lišće) ili namjenska vozila za zimsko održavananje puteva, da se ti radovi izvrše bi sigurno značajno više koštala od trenutnih 400 000 KM na godišnjem nivou. Korisnike molimo da očekivanja budu realna i na kraju da se svi zajedno potrudimo da se stanje kroz promjenu cijena, kontinuirano povećanje izdvajanja za ove usluge popravi.

Šta se uradilo na sistematizaciji preduzeća ?

Sistematizacija sama po sebi znači nešto posložiti, presložiti i razvrstati, mi smo u 2022. godini dobar dio vremena posvetili i sistematizaciji kako poslova tako i zaduženja i načina funkcionisanja službi. Kada se spominje JP 9 Septembar na prvu svi misle na skupljanje i odvoz otpada a previde manje po obimu ali isto tako važne djelatnosti koje obavljamo. Ako pogledamo druge, malo veće gradove isti većinom imaju više JP kao što su JP za odvoz i prikupljanje otpada, JP gradske toplane, JP parkinzi, JP javna groblja, JP pijace isl. zbog obima posla kod njih se ovo sve organizuje kroz pojedinačna javna preduzeća, dok kod nas, koji smo manji grad. isto je skupljeno i radi se u sklopu JP 9 Septembar koje je nadležno za upravljanje parkinzima, sakupljanje i odvoz otpada, rad gradske toplane, pijace, pogrebna djelatnost, poslova uređenja i čišćenja grada.

Svaka ova djelatnost je priča za sebe, priča koja podrazumijeva različite pristupe u organizacionom smislu a također i zakonom različito tretirane i propisane procedure a samim tim i stučno osoblje koje će svaki od sektora voditi na zakonit i ispravan način. U skladu sa gore napisanim izvršena je i prva sistematizacija poslova i radnih zadataka u ovoj godini.

Kroz ovu sistematizaciju napravljen je prvi korak i reorganizovani su određeni poslovi i ljudi u skladu sa svojom strukom i iskustvom ,a također stavljena su i određena ograničenja i redukcija koja će odlaskom u penziju prije svega visoko kvalifikovanih kadrova poslove istih prenositi na postojeću radnu snagu čime se stvara pretpostavka za značajne uštede.

Šta mislite kada kažete ˝neznanje i nebriga u samom preduzeću˝?


Javna preduzeća su oformljena i njihova svrha je da se bave poslovima od opšteg
interesa sa značajem za društvo i širu zajednicu. Znači u svakom javnom preduzeću je satkan određeni interes i potreba svih građana. Zakonska regulativa koja prati ovu oblast posebnu pažnju je posvetila da sve bude konkretno propisano, da procesi budu definisani , da ljudi koji rade u javnom sektoru moraju biti visoko odgovorne i vrijedne osobe . Sve ovo stvara pretpostavku da bilo kakav rizik koji bi doveo do ugrožavanja ovih interesa bude sveden na minimum.

E sad se pitate kakve ovo veze ima sa ˝neznanje i nebriga u samom preduzeću˝ -svi mi znamo i čuli smo da komunalno teško posluje, tamo imaju neki problemi, kamioni su istrošeni ,stalno je prisutna prijetnja da se odvoz otpada prekine, da budemo zatrpani u smeću, da toplana ne radi, da grad bude prljav, ceste kada pada snijeg neočišćene.

Neznanje i nebriga kako preduzeća tako i nekih ljudi iz Vijeća i iz Gradske uprave su doveli do tih problema.
Propisano je planiranje , realizacija i na kraju izvještavanje. U toku planiranja se definišu sve bitne stvari koje trebaju održati normalan nivo funkcionisanja i poslovanja, nakon toga se traže propisane saglasnosti od Vijeća i Gradske uprave a od kojih će zavisiti finansijski rezultat, u toku poslovne godine ukoliko dođe do nekih nepredviđenih situacija menadžment vrši reviziju i izmjenu plana, blagovremeno reaguje i svoje poslovanje odgovornim radom drži u okvirima uspješnog. Na kraju, javnost koja ima interes da u JP sve funkcioniše kroz izvještaje dobija informacije kako je sve prošlo .

Kod nas se do sad planiralo većinom da se zadovolji forma a i kad se dobro planiralo na bitne stvari za poslovanje nisu se dobijale saglasnosti ili su postavljana određena pravila ovom preduzeću koja nisu baš u interesu ili čak idu na štetu preduzeća .

Npr. ako menadžment izračuna i isplanira da troškovi u toku godine na 7000 korisnika sluga odvoza komunalnog otpada iznose 8 KM, od vijeća traži saglasnost da cijena bude 9 KM a trenutna je 6 KM nedavanje ove saglasnosti automatski znači mjesečni gubitak od 14000 KM-a sad zamislite kad ovo potraje dvije ili tri godine.

Tu je i primjer odvoza smeća preko 80 km kamionima koji za to nisu namjenjeni, paušalno regulisani odnosi kada je u pitanju upravljanje parkinzima i toplanom , zavrzlame oko projekta i dozvola kada je pijaca u pitanju, nepostojanje zemljišta za instaliranje opreme za reciklažu, smanjenje kapaciteta gradskog groblja. Za mene je to neznanje i nebriga.

Nadam se da me neki čitajući ovo neće pogrešno razumjeti ali smatram da je došlo vrijeme da stvari posložimo onako kako treba.

Koje stvari treba promijeniti u tekućoj godini?

- U tekućoj godini treba raditi na povećanju broja korisnika kako usluga gradske toplane
tako i korisnika usluga odvoza smeća.
- Također moramo započeti i sa pripremanjem uslova i obezbjeđenjem resursa za
selektivno odlaganja otpada i reciklaže istog.
- Nabaviti opremu za brz pretovar te vozila adekvatna za odvoz otpada na udaljene
deponije.
- Potrebno je revidirati i promijeniti odluke i uslove pod kojima su dati parkinzi i
toplana na upravljanje,a kako bi se zaštitila i imovina grada kao i interesi preduzeća i
kako bi se na kraju poboljšale usluge i smanjile gužve i nepotrebna parkiranja u užem
dijelu grada.
- Zajedno sa građanima i gradskom upravom izvršiti čišćenje i uklanjanja bar dijela
divljih deponija, tražiti sankcionisanje onih koji ih stvaraju i kontinuirani inspekcijski
nadzor svih koji žive na prostoru Grada Srebrenika a koji nisu u sistemu odvoza otpada.
- Potrebno je kontinuirano usklađivati cijene usluga rastu troškova.
- Kroz redukciju rashoda, pisanjem projekata i iz poslovnog rezultata kontinuirano
obnavljati vozni park,
- Povećavati plate radnicima.
- Možda početkom godine izvršiti i nabavku jedne savremene perilice ulica kao iz linka
https://www.recyclingbristol.com/what-is-a-road-sweeper-how-do-they-work/
- Kontinuirano raditi na podizanju svijesti građana o njihovim obavezama i načinu kako
se otpad odlaže, koje vrste otpada se kako i pod kojim uslovima odlažu.

I kako ovo sve uraditi u jednoj godini ?

- Ove godine angažmanom radnika komunalnog bez ijednog izlaska inspekcije broj korisnika je povećan za oko 300 domaćinstava, uz saradnju sa nadležnom inspekcijom i uz medijsku potporu ovaj broj naredne godine može biti duplo veći.
- Kada je gradska toplana u pitanju -adekvatno ulaganje u distributivnu mrežu od strane grada , izmjena cijene ili subvencija priključne takse .
- Zajedno sa gradskom upravom pisati projekte i iznalaziti sredstva kojim bi se nabavila oprema i potrebni prostori za selektivno prikupljanje otpada i reciklažu, oprema za adekvatan pretovar i odvoz na udaljene deponije.
- Pošto smo trenutno u procesu izrade plana za 2023. godinu u isti smo uvrstili planiranu promjenu cijena kao i koštanja određenih usluga koje plaća Grad iz Budžeta te Gradu poslali prijedloge za izmjene cijena, stavki u Budžetu te djelimično i odluka koje se tiču parkinga i od tog ovisi i dalji razvoj i rješavanje problema.
- U procesu smo izrade i određenih normativa i pravila kada je u pitanju potrošnja goriva, drvne sječke , rezervnih dijelova čime ćemo sigurno smanjiti i troškove.
- Kada je u pitanju perilica ulica mislim da se jednim kombinovanim modelom kroz donacije privrednika, iz sredstava grada i putem kampanje prikupljajem sredstava mogu obezbijediti uslovi i odmah početkom 2023. kupiti ova perilica jer svi se često volimo hvaliti drugima kako je Srebrenik kraljevski grad, kako ga svi volimo, kako je grad sa turističkim potencijalom ,a svima nam je jasno da tu perilicu Komunalno samo ne može kupiti ,a da pranje cisternama (pogotovo u vrijeme nestašice vode) i metenje metlom nije rješenje.

A gdje vidite JP 9 Septembar u 2025-oj godini?

U 2025. godini ? Pa zavisi :

  • Ako se odnos nas kao pojedinaca kao i Gradskog vijeća promijeni i počnemo više poštovati i voliti zajednicu i okolinu u kojoj živimo samim tim rad i poslovanje ovog preduzeća može biti za primjer, bez problema sa platama koje su iznad prosječne, zadovoljnim radnicima i vrhunskim uslugama.
  • Ako taj odnos ne promijeni, poslovni i politički potezi mogu ugroziti postojanje ovog preduzeća, ukidanje 50 radnih mjesta, građane ostaviti bez usluga i na kraju stvoriti ogromne probleme, ekološku katastrofu.

Od koga očekujete, ne samo verbanu podršku ?

Od svih onih koji razmišljaju žive i rade normalno, imaju normalno rezonovanje stvari i koji su na kraju na bilo koji način vezani i mogu uticati na rad i poslovanje ovog preduzeća.

Dovoljno je da objektivno sagledaju stvari i razmisle kad trebaju nešto da glasaju,urade,donesu neku odluku ili prokomentarišu rad ovog preduzeća. Prije svega toga neka zamisle jednog komunalnog radnika koji na +40 C ili na kiši ide za polupokvarenim kamionom,tovari kantu iz koje se po cipelama i nogama prosipaju tečni i ustajali sadržaji ili presječenu bačvu u kojoj je preko 40 kg i u kojoj je sav naš otpad…

Hvala na odvojenom vremenu.Također provjerite

Poslovna ideja

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U IMPAKT INKUBATORU POSLOVNIH IDEJA GRAD SREBRENIK

IMPAKT inkubator poslovnih ideja predstavlja sveobuhvatan program inkubacije poslovnih ideja odnosno podrške realizaciji poslovnih ideja i sastoji se iz sljedećih komponenti: Poduzetnička obuka u trajanju od 6 dana u periodu od maksimalno 2 mjeseca fokusirana na razvoj poslovnog plana i poslovnog modela te jačanje poduzetničkih vještina, prilikom čega učesnici obuke imaju kontinuiranu stručnu i mentorsku podršku trenera u izradi zadataka i finalnoj izradi poslovnog plana i poslovnog modela. Priprema i realizacija prezentacije poslovnih ideja pred stručnom komisijom za ocjenu poslovnih planova i poslovnih modela. Dodjela bespovratne finansijske podrške u iznosu do 5.000 KM za najbolje pozitivno ocijenjene poslovne poduhvate na području Grada Srebrenika, u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima za podršku poduzetnicima. Stručnu i mentorsku podršku u daljem rastu i razvoju biznisa u skladu sa procijenjenim potrebama.

Autoput-Cestarina_2024

Novi Elektronski Maut Sistem na Hrvatskim Autoputevima od 2026

Novi Elektronski Maut Sistem na Hrvatskim Autoputevima od 2026 Uvođenje elektronskih vinjeta i ALPR sistema …