Nihad Omerović - gradonačelnik Srebrenika
Nihad Omerović - gradonačelnik Srebrenika

Intervju sa aktuelnim gradonačelnikom Srebrenika – Nihad Omerović odgovorio nam je opširno gdje vidi Srebrenik u narednih 4 godine

Šta vi sa funkcije gradonačelnika mislite da treba da se riješi u sljedeće 4 godine ? Šta biste savjetovali da uradi budući gradonačelnik, ipak vi ste prvi koji ima pregled šta se uradilo i šta je na stolu da se uradi u Srebreniku ?

Lokalna zajednica i kvalitet življenja u istoj su veoma važni i direktno, najčešće, utječu na odluku o ostanku ili odlasku iz zemlje, što je danas vjerovatno izazov broj jedan za našu domovinu. 

Kako bi realizovali planirane ciljeve, moramo uspostaviti jako partnerstvo između javnog, privatnog i nevladinog sektora. Ovo partnerstvo je neophodno kako bi se zajedničkom vizijom i zajedničkim ciljevima u centar zbivanja stavili stanovnici našeg cijelog gradskog područja. Javni sektor mora postaviti jasan smjer djelovanja, a privatni sektor će naći svoj interes u investiranju koje će naposljetku dovesti do ostvarivanja zacrtanih ciljeva održivog razvoja naše lokalne zajednice.

Pokušat ću ukratko da u nekoliko odvojenih teza predstavim šta će biti fokus mog rada u narednom mandatu, ukoliko građani naše lokalne zajednice smatraju da smo položili ispit u proteklom mandatu, te ukoliko nam daju povjerenje i mandat da i u naredne četiri godine budemo u prilici raditi za dobrobit cjelokupne zajednice.

Konkretne projekte koje smo planirali realizovati u narednom mandatu ćemo objaviti naknadno.

  • Obzirom da usvojena Strategija razvoja općine Srebrenik ističe krajem 2020. godine, namjeravamo odmah i zajedno sa svim relevantnim akterima u lokalnoj zajednici pristupiti izradi i usvajanju Strategije integrisanog razvoja grada Srebrenik za period 2020-2030. Navedeni strateški dokument je bitan sa aspekta realizacije planiranih aktivnosti, projekata, a takođe i privlačenja finansijske pomoći i grantova za realizaciju strateških projekata. Strategija treba da bude vrlo egzaktna sa rokovima realizacije kao i sa planiranim finansijskim sredstvima. Na osnovu strategije će se raditi godišnji programi rada, planirati budžeti, a moći će se lakše pratiti rad gradonačelnika i službi, kao i javnih ustanova i preduzeća. Način rada koji predviđa strategija će svake godine dati jasan pregled realiziranih aktivnosti, te će se moći mjeriti uspješnost svih relevantnih aktera u našoj lokalnoj zajednici. Ovo je transparentan, savremen i odgovoran pristup u izvršavanju prava i obaveza vlasti na lokalnom nivou.
  • Jedan od prioriteta koji smo izdvojili je sigurno i stabilno vodosnabdijevanje te razvoj i proširenje vodovodne i kanalizacione mreže na cijelom gradskom području. Ulaganje u infrastrukturu će se raditi na način da se vodi briga o pravednoj raspodjeli te ravnomjernom ulaganju u sve dijelove naše lokalne zajednice. Održavanje i sanacija lokalnih cesta te izgradnja novih cesta, mora se raditi u kontinuitetu. Pored toga, nećemo zanemariti ni izgradnju energetski učinkovite javne rasvjete. Jedan od dugoročnih ciljeva je da se osigura pristup pitkoj vodi za sve, održivo upravlja vodama, te da se osiguraju higijenski uslovi za sve stanovnike našeg Srebrenika. Čista voda, dostupna svima, bitno je obilježje svijeta u kojem želimo živjeti. Nedostatak vode, loša kvaliteta vode i neodgovarajuća kanalizacija negativno utječu na sigurnost hrane. Svjesni problema u snabdijevanju pitkom vodom dijela stanovništva naše gradske zajednice planiramo se uhvatiti u koštac sa ovim izazovom i obezbijediti pitku vodu za svo stanovništvo Srebrenika. Takođe, u saradnji sa javnim preduzećem treba poboljšati učinkovitost korištenja i snabdijevanja vodom te primijeniti integrirano upravljanje vodnim resursima. 
  • Nakon pandemije koronavirusa te svih njenih posljedica, a čije ćemo negativne efekte osjećati duži vremenski period, svjesni smo da će privreda iziskivati posebnu pažnju i nove pristupe podrške. Lokalna zajednica će morati podnijeti veliki teret kako bi se očuvala radna mjesta i stabiliziralo stanje postojećih privrednih subjekata. Obzirom da sa lokalnog nivoa nismo u mogućnosti kreirati poresku politiku, radit ćemo na stvaranju povoljnih uslova investiranja, što će doprinijeti otvaranju novih radnih mjesta. Započeti projekti na uspostavljanju i opremanju poslovnih zona će biti u našem  fokusu u narednom mandatnom periodu. Poslovna zona „Tinja Gornja“, kao najvažniji resurs i privredni potencijal našeg grada, u narednim godinama će da svjedoči realizaciji velikih investicija kao i zapošljavanju velikog broja radnika, što će u konačnici smanjiti odliv stanovništva u zapadne zemlje, a takođe popraviti standard i kvalitet življenja na našem prostoru. 
  • Pored infrastrukturnih projekata koji trebaju doprinijeti kvalitetnijem privrednom razvoju potrebno je posvetiti pažnju i na soft mjere koje se ogledaju u pojednostavljenju procedura, skraćenju rokova za pribavljanje potrebne dokumentacije i dr. Javnu upravu je potrebno približiti postojećim privrednim subjektima, te staviti na raspolaganje sve postojeće resurse kako bi se isti aktivirali u svrhu razvoja privrede.

Jedna od bitnih činjenica je tržište rada. Potrebno je uraditi kvalitetnu analizu stanja tržišta rada te istu iskoristiti kao polaznu osnovu za sve mjere i aktivnosti koje ćemo preduzimati u oblasti politike zapošljavanja. Poboljšati stimulaciju osnivanja novih obrta, kao i razvoj kreativne industrije i inovativnih biznisa. U cilju podrške razvoju preduzetništva i osnivanju novih privrednih subjekata, razvijat ćemo nove servisne usluge u lokalnoj administraciji za pružanje savjeta u procesu osnivanja biznisa, uz subvenciju svih početnih administrativnih troškova za osnivanje obrta. 

  • Javna uprava mora biti servis svim građanima, a ne otuđeni centar moći kojem građani nemaju stvarnog pristupa. Reforma javne administracije u skladu sa važećim zakonskim propisima je preduslov i prvi korak za sve druge reforme u lokalnoj zajednici. Naš cilj je da javnu upravu organizujemo po uzoru na najbolje evropske standarde, efikasnu i blisku građanima, a nadasve stručnu, modernu, profesionalnu i depolitiziranu.
  • Obavezujemo se da ćemo raditi na uvođenju savremenih informacijskih i komunikacijskih tehnologija za unapređenje procesa i praćenju pozitivnih trendova (npr. e-uprava, elektronska korespondencija, sistem 48 itd.) a sve s ciljem modernizacije uprave koja će doprinijeti bržim i transparentnijim postupcima za građane, investitore i druge zainteresirane strane. Posebnu pažnju ćemo posvetiti na jačanje kapaciteta potrebnih za korištenje sredstava iz EU fondova i  međunarodnih projekata.
  • Nažalost, većina relevantnih istraživanja o mladima u BiH pokazuje da bi većina mladih napustila BiH zauvijek ili na duži vremenski period. Ovakav podatak je već odavno trebao biti alarm za uzbunu. Neophodno je preduzeti sve moguće mjere kako bi se adekvatno odgovorilo gore pomenutom negativnom trendu među mladima. Jedan od prioriteta mog djelovanja će biti briga o mladima. Kako bi se mladima pomoglo bitno je povećati izdvajanje za stipendiranje nadarenih učenika i studenata, a posebno posvetiti pažnju socijalnim kategorijama koje ne smiju biti zanemarene. 

Radit ćemo na razvoju programa za zdravo odrastanje mladih kao i za kreativni razvoj mladih. Potrebno je pružiti svu potrebnu podršku mladima u pokretanju vlastitih biznisa. Pomoći im da svoje ideje pretoče u biznis, postanu mladi poduzetnici i formiraju nova radna mjesta, te da na taj način budu pozitivan impuls u razvoju Srebrenika. Na lokalnom nivou implementirati Zakon o mladima F BiH te dosljedno provoditi politike prema mladima koje su zasnovane na navedenom zakonu. 

Mladi, ne samo deklarativno već i u praksi moraju biti naša snaga, vrijeme je da im pružimo šansu i da dokažemo da zaista na mladima svijet ostaje. Loše politike i loši političari moraju postati prošlost, a odgovorni, sposobni, pošteni i mladi ljudi moraju dobiti više prilike da vode važne procese i učine Srebrenik boljim mjestom za život. Moramo vlastitim primjerom i angažmanom pokazati i dokazati da se u ovom gradu  isplati ostati i boriti, ne samo za bolje sutra već i za bolje danas. 

  • S posebnim poštovanjem odnosimo se  prema boračkim kategorijama i njihovim porodicama. Šehidske i porodice poginulih boraca, kao i demobilisani borci, imat će stalno otvorena vrata u lokalnoj upravi. Posebna pažnja u kontekstu socijalne brige bit će usmjerena prema roditeljima šehida i poginulih boraca, a djeca šehida i poginulih boraca koja su u potrebi bit će obuhvaćena programima zapošljavanja, stipendiranja, edukacija i drugih vidova podrške. Službama za zapošljavanje na raspolaganje ćemo staviti svaki vid podrške lokalne uprave kako bismo zajednički uspjeli pružiti šansu za rad i zaposlenje djeci šehida i poginulih boraca.
  • Svjesni značaja kulture za očuvanje identiteta, te duhovni i mentalni razvoj, odlučni smo razvijati kulturne sadržaje, kako u infrastrukturnom smislu, tako i u sadržajnom. Spremni smo snositi dio tereta i općepoznate teške situacije u radu kulturnih ustanova i udruženja od  značaja za Srebrenik. Podržavat ćemo lokalne projekte koji su usmjereni na promociju, očuvanje i obnovu kulturno – historijske baštine i spomenika na području našeg grada. Zagovaramo izgradnju multifunkcionalnih sala u svim mjesnim zajednicama gdje postoji interes, a gdje bi se mogli organizovati  kulturni sadržaji i manifestacije. S ciljem oživljavanja duha i dinamike života u lokalnoj zajednici, finansirat ćemo i podržati organizaciju značajnih kulturnih manifestacija te uraditi sve što je moguće kako bi se postojeće manifestacije, ali i uopće kulturni život digli na jedan viši i ozbiljniji nivo. Nastaviti aktivnosti na uređenju, konzervaciji i revitalizaciji kulturno – historijskog naslijeđa našeg grada koje je potrebno aktivirati i dati mu dodatnu upotrebnu vrijednost.
  • Područje Srebrenika raspolaže sa veoma vrijednim turističkim potencijalima i kapacitetima čije stavljanje u funkciju turizma može donijeti dobrobit cjelokupnoj lokalnoj zajednici. Smatramo da naša lokalna zajednica ima sve kapacitete da na najbolji način prezentuje i razvija turističke potencijale. Planina Majevica poseban je resurs našeg Srebrenika, čije su šume i proplanci pogodni za planinarenje, šetnju po prirodi, biciklizam i druge vidove aktivnog turizma. Stari grad Srebrenik kao i ostali kulturno historijski spomenici su takođe veliki ali nedovoljno iskorišten potencijal za razvoj turizma na našem području. Opredijeljeni smo da ojačamo sve kapacitete na čelu sa Turističkom zajednicom koji će Srebrenik u veoma kratkom roku staviti na mapu nezaobilaznih turističkih destinacija ovog područja. 

Značaj strateškog razvoja sporta, individualnog i timskog, profesionalnog i amaterskog, gledamo u više segmenata, kako u kontekstu fizičkog i mentalnog razvoja djece i mladih, tako i u kontekstu rekreativnog sadržaja za odrasle, te alata za promociju lokalne zajednice van njenih granica. Ulagat ćemo u razvoj sportske infrastrukture, izgradnju i obnovu sportskih dvorana, sala za tjelesni odgoj u školama u kojim nedostaju, izgradnju multifunkcionalnih sportskih poligona na otvorenom, teretana na otvorenom i dr. Pored podrške i sponzorisanja značajnih sportskih manifestacija, te podrške profesionalnom sportu, posebno smo zainteresovani, a s ciljem omasovljavanja sportskih aktivnosti među građanima, za razvoj amaterskog i školskog sporta, te smo odlučni, ne samo kroz kratkoročne finansijske podrške pojedinačnim manifestacijama, podržati i razvoj ovog vida sporta u programskom smislu: kreiranju i redovnom organizovanju sportskih amaterskih takmičenja (liga, turnira), uz poticajni sistem nagrađivanja.


Kako poboljsati infrastrukturu u Srebreniku ? Pisao sam o potrebi Opće bolnice, komunalnim uslugama, vodovodu u Srebreniku ?

Rješavanje infrastrukturnih potreba predstavlja neprekidan i integralan proces. Osnovne strateške smjernice infrastrukturnog djelovanja izvode se iz Strategije integrisanog razvoja grada Srebrenika kao i realnih potreba naseljenih mjesta, a za svaku godinu se planiraju u okviru Programa izgradnje infrastrukture i Programa uređenja gradskog građevinskog zemljišta. Pored navedenih smjernica bitan princip u strateškom infrastrukturnom djelovanju jeste i ravnomjerno ulaganje na svim mjesnim područjima i naseljenim mjestima. Planiramo nastaviti aktivnosti održavanja i popravke postojeće infrastrukture, kao i uređivanje javnih površina na cijelom gradskom području. 

Kada je riječ o pitanju poboljšanja stanja lokalne infrastrukture, to se radi u kontinuitetu i u posljednjim godinama je značajno popravljeno stanje na svim poljima. Značajna sredstva iz gradskog budžeta kao i iz vanjskih izvora su uložena u izgradnju i rekonstrukciju putne infrastrukture. Iz dolje navedenog tabelarnog pregleda može se vidjeti obim investiranja u putnu infrastrukturu kao i lokacije predmetnih projekata koji su realizirani. Dinamičnijim nastavkom ovakvog trenda a imajući u vidu nadležnost lokalne zajednice (putevi lokalnog karaktera), u narednom četverogodišnjem periodu svi putevi lokalnog karakera prvog reda mogu biti rekonstruisani i samim tim može biti postignut visok kvalitet lokalne putne mreže. Naravno, moramo znati da na našem gradskom području imamo takođe puteve regionalnog i magistralnog karaktera, te u tom smislu moramo tražiti odgovorniji angažman nadležnih institucija (kantonalne i federalne direkcije cesta) sve u cilju kako bi građani grada Srebrenika mogli konzumirati prikupljene prihode iz dijela javne potrošnje kroz ulaganje u puteve navedenih kategorija. Korištenje benefita koje pripadaju našim građanima, zbog čestih opstrukcija destruktivnih političkih predstavnika u višim nivoima vlasti, nije bilo moguće. Sjetimo se samo u kakvom su stanju bili regionalni putevi prema Gračanici, zatim lokalni putevi kroz gotovo sva naselja u Srebreniku. A kada je u pitanju vodosnabdijevanje urađeni su značajni projekti na revitalizaciji bunara, izgrađeni novi sistemi, uvedeni novi korisnici u sistem. Izgradili smo značajne količine kanalizacionih kolektora. Jedan od najznačajnijih infrastrukturnih objekata koji je završen početkom godine je izgradnja potpuno novog korita rijeke Tinje koje će smanjiti rizik od poplava velikog broja stambenih objekata. Izgrađene su dvije stambene zgrade za kolektivno stanovanje i uskoro će raseljene osobe dobiti smještaj koji su već odavno zaslužili. Rekonstruisali smo sportsku dvoranu, implementirali mjere energetske štednje te istu spojili na sistem daljinskog grijanja koji koristi drvnu biomasu za zagrijavanje. Trenutno svjedočimo izgradnji toplovodne mreže koja će već ove zime smanjiti aerozagađenje Srebrenika. Ovo je samo mali broj projekata koji dokazuju da imamo dokazan „recept“ za poboljšanje infrastukture. 

Ono što aktivno radimo i što ćemo raditi i ubuduće je obezbjeđenje pitke vode za sve stanovnike Srebrenika. To je prva i osnovna infrastrukturna potreba. U toku ove godine urađen je ili se završava veliki broj infrastrukturnih projekata iz oblasti vodosnabdijevanja. Obezbijeđena su sredstva kao i sve pretpostavke za realizaciju najznačajnijeg projekta u posljednjih trideset godina. Realizacijom projekta vodosnabdijevanja mjesnog područja Tinja sa gravitirajućim naseljima, uz ranije nabrojane projekte iz oblasti voda, bit će gotovo riješena problematika vodosnabdijevanja.

Oblast izgradnje kanalizacionih sistema i prečistača otpadnih voda jeste oblast u koju bi se moralo znatnije ulagati u narednom četverogodišnjem periodu imajući u vidu razuđenost naseljenih mjesta i njihovu nepokrivenost postojećim kolektorskim sistemom. Za potrebe ove vrste projekata, pored budžetski planiranih sredstava, moraju se obezbjeđivati namjenska sredstva putem Minstarstva prostornog uređenja  i zaštite okolice TK, Federalnog ministarstva okoliša i turizma, kao i Federalnog fonda za zaštitu okoliša, a imajući u vidu da porezni obveznici našeg grada izdvajaju naknade za potrebe izgradnje objekata ove namjene i da se ta sredstva deponuju na Federalnom i Kantonalnom nivou. Posebnu kvalitetnu novinu i prednost u ovoj oblasti i za naše specifične okolnosti predstavljaju anaerobni prečistači otpadnih voda koji se separatno mogu graditi za svako naseljeno mjesto. Takav jedan prečistač se trenutno gradi na lokalitetu Poslovne zone Tinja Gornja.

U posljednjih nekoliko godina energetski učinkovita javna rasvjeta je u fokusu lokalne zajednice i u tu oblast je uloženo prilično mnogo sredstava. Uskoro ćemo imati pokrivenu cijelu lokalnu zajednicu sistemom energetski učinkovite javne rasvjete. 

Ovdje su samo djelimično navedene smjernice kojima ćemo se voditi u narednom mandatu ako nam građani daju svoje povjerenje. Detaljnije o svemu onome što smo planirali za naredni mandat ćemo objaviti naknadno.

Srebreniku treba, rekao bih “infrastrukturna ofanziva”. Ovo, kako ja zovem “asfaltiranje pred izbore” je mazanje očiju glasačima. Kako to Vi vidite ?

Prije svega mislim da za postojeću gradsku upravu nije prikladno koristiti floskulu predizbornih asfaltiranja i predizbornih radova. Uporište u ovom što govorim ću dati u tabeli u kojoj su popisani projekti izvedeni u periodu 2018. i 2019. godine. Obzirom da u posljednjem periodu trenutna vijećnička većina opstruira implementaciju svih mogućih projekata kao i usvajanje strateških dokumenata, što je bio slučaj sa rebalansom budžeta u 2019. godini i budžetom za 2020. godinu, veliki broj projekata koji je trebao biti realizovan u 2019. godini i za čiju realizaciju su bila obezbijeđena sredstva, prebačen je u tekuću godinu. Postojeći Zakon o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine kao i trezorski sistem poslovanja ne dozvoljava nekontrolisano trošenje budžetskog novca u „željenim vremenskim periodima“ te stoga možemo samo konstatovati i pohvaliti se da smo u ovom mandatu imali kontinuirano djelovanje i investiranje kako u projekte iz oblasti izgradnje puteva tako i projekte drugih vrsta

Postojeći način rada gradonačelnika i gradske uprave nije sebi dozvolio luksuz da zanemarujući zakonske odredbe nekontrolisano troši i radi projekte za koje nije obezbijedio sredstva.

(Ovdje nam je gradonačelnik Nihad Omerović poslao i listu projekata, jednu ogromnu tabelu koju možete pogledati na ovom linku: https://www.srebrenik.net/lista-projekata-finansiranih-u-toku-2018-i-2019-u-srebreniku/)

Kako mislite naći novac za “infrastrukturnu ofanzivu Srebrenika” ? Kako ga dobiti od Kantona i Federalne Vlade ?

Nihad Omerović - gradonačelnik Srebrenika
Nihad Omerović – gradonačelnik Srebrenika

Kada je riječ o ovom pitanju onda se može reći da postojeći kabinet ima dokazan „recept“ obezbjeđivanja finansijskih sredstava za sve vrste projekata, a da se samo jedan manji dio sredstava koristi iz gradskog budžeta. Ponovo, primjera radi, dajem strukturu i izvore finansiranja za projekte koji su izvedeni tokom 2018. i 2019. godine što  je i više nego uspješan metod obezbjeđivanja finansijskih sredstava, ali na kojem se mora energično, uporno, timski i profesionalno raditi. U najkraćem, najvećim dijelom su korištena namjenska sredstva institucija viših nivoa kao i finansijska sredstva međunarodnih institucija. Usuđujem se kazati da, između ostalog, ovakav pristup i način rada predstavlja jedan od najvećih uspjeha postojećeg tima kabineta gradonačelnika, kao i službenika gradskih organa uprave, i koji, kao takav, treba nastaviti istim ili jačim intenzitetom.

Projekti realizovani u proteklom mandatu na području naše lokalne zajednice, a za koje smo obezbijedili sredstva iz vanjskih izvora su između ostalog finansirani od strane sljedećih subjekata: Svjetska banka, Program Evropske unije „Interreg Mediteran“, UNDP, USAID, Hilfswerk, Razvojna banka vijeća Evrope, IPA fond Evropske unije, Federalna vlada, Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, Ministarstvo vodoprivrede, poljoprivrede i šumarstva, Agencija za vodno područje rijeke Save, Fond za zaštitu okoliša FBiH, Ministarstvo kulture i sporta FBiH, Vlada Tuzlanskog kantona, kantonalna ministarstva, Direkcija regionalnih cesta TK, te mnogi drugi izvori.

U narednoj tabeli navedeni su projekti za koje su postupak javne nabavke provodili viši nivoi vlasti, međunarodne organizacije i sl. kao investitori, a Općina Srebrenik je sufinansirala i koordinirala implementaciju istih. Takođe, Općina Srebrenik je značajna sredstva (koja nisu navedena u tabeli) uložila u proces rješavanja imovinsko – pravnih odnosa kako bi se stvorili uslovi za implementaciju mnogobrojnih projekata.
Podaci koji su navedeni ispod su provjerljivi. Dugo vremena su iznosi koje sam u svojim izjavama spominjao i koji su investirani na području Srebrenika ismijavani, ali ćemo, kao dokaz da govorimo istinu, u narednom periodu objaviti sve ono što je urađeno na prostoru kompletne lokalne zajednice i građani će i pored toga što su mogli vidjeti u proteklim godinama na terenu, sada to moći vidjeti i na papiru, složeno sve na jednom mjestu sa finansijskim iznosima. I kada pričamo o transparentnosti, pogledajmo podatke koji su prezentovani sada, a sjetite se da li ste slične podatke imali na uvid prije mog mandata.

(Link ka tabeli projekata koje je sufinansijer opcina Srebrenik je ovdje: https://www.srebrenik.net/spisak-projekata-gdje-je-opcina-srebrenik-sufinansijer/ )


Od ideje industrijskih zona do realizacije koliko smo daleko ?

Industrijske zone kao ideja su poprilično dobro eksploatisane, međutim, prvi put se u ovom mandatu pokrenuo postupak i dovelo se do realizacije jedne industrijske zone na našem području. Industrijska zona u vlasništvu grada Srebrenika više nije ideja, ona je sada u fazi realizacije i do kraja godine očekuje se gradnja prvih privrednih postrojenja u zoni.

U proteklim godinama, privredni subjekti su mnogo brže radili od gradske zajednice i danas imamo razvijena privredna područja duž magistralnog puta, ali do unazad par godina nismo mogli razmišljati o vlastitoj industrijskoj zoni koju bi lokalna zajednica stavila privrednim subjektima na raspolaganje. 

Imali smo u tekućem mandatu mnogo naslijeđenih poteškoća. Jedna od najgorih stvari koja nas je mogla zadesiti je ta da smo naslijedili kaznu od pet godina zabrane apliciranja za sredstva kod Ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta F BiH jer su dobijena sredstva utrošena, a nisu opravdana kako je bilo propisano. Da smo u ovom mandatu mogli koristiti sredstva od navedenog ministarstva, danas bi svjedočili već izgrađenim postrojenjima u Poslovnoj zoni Tinja Gornja.

Usvajanjem prostornog plana Grada Srebrenika za period 2015-2035. pokrenuto je formiranje poslovne zone Tinja Gornja na zemljištu u vlasništvu Grada Srebrenika. Na Gradskom vijeću usvojena je Odluka o osnivanju poslovne zone Tinja Gornja, urađen je Zoning plan poslovne zone, usvojena  Odluka o usvajanju Zoning plana PZ Tinja Gornja, usvojena je Odluka o raspolaganju zemljištem na osnovu koje će se raspisati javni poziv za dodjelu zemljišta u zoni, trenutno se gradi anaerobni prečistač otpadnih voda kao i kolektor za prikupljanje otpadnih voda koji će služiti privrednim subjektima u zoni, te okolnim naseljima koja gravitiraju na tom području, priprema se tender za pristupnu saobraćajnicu i most. Prvi put u novijoj historiji Srebrenika gradska uprava ima na raspolaganju zemljište u državnom vlasništvu, koje može koristiti za privlačenje investicija na svoje područje. Projekti koje razvija ova Gradska uprava su dugoročni i daju temelj razvoju Srebrenika u narednim desetljećima.

Ova poslovna zona se prostire na površini od oko 33 ha, a iskorištavanje njenih prostornih kapaciteta ići će parcijalno prema interesu investitora. U poslovnoj zoni već postoji izgrađena trafo stanica sa dovoljnom snagom električne energije koja može zadovoljiti potrebe budućih privrednih subjekata u poslovnoj zoni. Grad Srebrenik već uveliko vodi aktivnost na obezbjeđenju minimalnih uslova kako bi se u najkraćem mogućem roku parcele u poslovnoj zoni stavile na raspolaganje investitorima.

Planirano je da se po veoma povoljnim uslovima ustupi zemljište svim zainteresovanim investitorima kako bi se doprinijelo povećanju broja zaposlenih, te barem malo zaustavio odliv radno sposobnog stanovništva iz Bosne i Hercegovine. Pokušat ćemo da u skladu sa svojim nadležnostima pružimo svu potrebnu pomoć kako domaćim, tako i stranim investitorima, kako bi se veoma brzo započelo sa investiranjem u poslovnoj zoni, koje će i direktno i indirektno doprinijeti razvoju, prije svega našeg Srebrenika, Tuzlanskog kantona, te Bosne i Hercegovine. 
Obzirom da je ovo predizborno vrijeme bilo bi nekorektno spominjati sve one zainteresovane kompanije koje već duže vrijeme zajedno sa nama indirektno prolaze kroz kompletan proces uspostave zone i izrade zoning plana. Te kompanije su već spremne da grade proizvodne pogone. Samo moramo napomenuti da ukoliko kompanije s kojima pregovaramo već više od godinu dana i koje su već izradile idejna rješenja budućih postrojenja uspiju realizovati svoje investicije u Poslovnoj zoni Tinja Gornja, obezbijedit ćemo pozitivan ekonomski rast i razvoj Srebrenika za narednih pola stoljeća.

Kako gledate na građevinsku gradnju zadnjih 8 godina u Srebreniku ? Vidimo “niklo” je nekoliko visokospratnica na mjestima gdje ne bi trebale da budu. I vas se smatra za ovo ruglo indirektno odogovornim ? Umjesto da imamo lijep Srebrenik ove visokospratnice su pojedine dijelove učinile manje lijepim. Šta vi mislite ? Ko je ovdje u općinskom vijeću kriv što je struka i gradska uprava preglasana ?

Sve je stvar percepcije. Ako pitate stanovnike okolnih lokalnih zajednica ili bilo koga ko dođe u Srebrenik, svi će se složiti da je Srebrenik među vodećim u Bosni i Hercegovini kada je u pitanju gradnja stambeno – poslovnih objekata u posljednjih dvadeset godina. Možda su planovi gradnje mogli biti drukčiji, možda smo mogli bolje isplanirati prostor, ali šta je tu je, danas možemo gledati u budućnost i preostalo zemljište planirati na adekvatniji način. Ovdje moram reagovati na način da podcrtam da je diskutabilna izjava da su izgrađene zgrade na mjestima gdje nisu trebale da budu. Zgrade su izgrađene prema važećoj prostorno – planskoj dokumentaciji, a da li je ona mogla biti bolja, to je pravo pitanje. Objekti za koje kažete da su na mjestu gdje ne bi trebali biti,  mogu biti samo predmet ilegalne gradnje, a nikako ne mogu biti izgrađeni na mjestima gdje ne bi trebali biti uz pribavljanje neophodne dokumentacije za gradnju. Gradska uprava, odnosno Služba za prostorno uređenje i zaštitu okolice radi u okviru zakona, izdaje dozvole za gradnju poštujući važeću prostorno – plansku dokumentaciju, prostorni i regulacioni plan, te planove parcelacije. Regulacioni plan zone „Centar Srebrenik“, koji je još uvijek na snazi, je plan koji je Općinsko vijeće Srebrenik u mjesecu maju 2015. godine usvojilo, a Nihad Omerović je na dužnost općinskog načelnika stupio u novembru 2014. godine. Sve aktivnosti oko donošenja Regulacionog plana zone „Centar Srebrenik“ su vodili raniji načelnik i v.d. načelnik, a Općinsko vijeće je navedeni plan usvojilo jednoglasno. Sve građevinske dozvole u periodu od 2015. godine do danas su izdate shodno gore pomenutom i usvojenom, a trenutno važećem Regulacionom planu zone „Centar Srebrenik“. Navodno eventualnu krivicu za nešto trebamo posmatrati s više aspekata, nosilac izrade prostornih i regulacionih planova je registrovana projektantska kuća koja posao dobije postupkom javne nabavke i uvijek bude izabran najpovoljniji ponuđač. Nakon zaključenja ugovora, u okviru Službe za prostorno uređenje i zaštitu okolice, imenuje se savjet plana u kojem pored službenika budu i vanjski saradnici iz raznih oblasti. Savjet razmatra sve pristigle zahtjeve za izmjenu i dopunu plana, iste uz usvojeno mišljenje dostavlja projektantskoj kući koja te savjete može, a i ne mora ugraditi u prijedlog plana. Nakon izrade nacrta dokumenta, resorna služba organizuje i provodi javnu raspravu na kojoj građani imaju priliku da dodatno predlažu korekcije, izmjene i dopune, te nakon toga nacrt plana, odosno radni materijal koji se dobije od projektanske kuće, gradonačelnik predlaže vijeću na razmatranje i usvajanje, gdje ponovo vijećnici imaju priliku da daju prijedloge i sugestije, ulažu amandmane i u konačnici glasanjem usvoje ili ne usvoje plan. Nakon usvajanja isti se objavi u Službenom glasniku te u periodu važenja Službi za prostorno uređenje i zaštitu okolice služi kao osnova za izdavanje dozvola za građenje i sl.

Investitori zahtjevaju povećanje gabarita planiranih objekata. Zahtjevi su na stolu i čeka se šta ? Zašto biste udovoljili tim zahtjeviam ako ostanete gradonačelnik ?

Percepcija javnosti o ovlastima gradonačelnika je često drukčija u odnosu na stvarne ovlasti. Naravno da investitori imaju svoje zahtjeve koji su uvijek pravdani ekonomskim aspektom. Međutim, nije gradonačelnik taj koji udovoljava zahtjevima. Gradonačelnik i gradska uprava poštujući zakonske propise  i uvažavajući prijedloge i preporuke stručnih službi i stručnjaka u pojedinim oblastima usmjeravaju razvoj lokalne zajednice. Postupak izmjene Regulacionog plana zone „Centar  Srebrenik“ je pokrenut na zahtjev više pravnih i fizičkih lica. Eventualne izmjene koje će obraditi i predložiti struka mogu donijeti dobrobit kako investitorima, tako i lokalnoj zajednici. Zahtjevi investitora su često takvi da u okviru zakona nije moguće udovoljiti istima. Međutim ukoliko su zahtjevi u okviru zakona, važećih planskih dokumenata, te neće učiniti štetu lokalnoj zajednici, ni gradonačelnik niti gradsko vijeće, radi lične sujete, ne smije biti prepreka uvažavanju zahtjeva investitora, jer će uvažavanje istih donijeti ekonomsku korist lokalnoj zajednici, radnicima, stanovništvu a naravno i investitorima.

Imamo objekte u sred čarsije koje treba srušiti, zašto se to ne uradi i skloni ruglo u centru Srebrenika ? Vi ste obećavali da će to biti urađeno, zašto nije ?

Problem devastiranih objekata usred gradske jezgre je prilično kompleksan. Logično je da svi očekuju od gradonačelnika da riješi navedeno, međutim, moram kazati da bi tek nastao problem ukoliko bi gradonačelnik preuzeo tuđe ingerencije, ako bi izdavao nelegalne naloge za rušenje ili kad bi kojim slučajem pogodovao vlasniku tih ruševina i štitio ga pred zakonom. Problem navedenih ruševina je već odavno u fokusu inspektora koji su nezavisni u vršenju svoje funkcije. Gradska služba, odnosno inspektor je donio rješenje o uklanjanju odnosno rušenju i uklanjanju navedenih objekata, međutim, vlasnik je na isto izjavio žalbu, odnosno pokrenuo je postupak poništenja rješenja koji se vodi kod nadležnog suda. Vlasnik navedene parcele želi da gradi objekat koji je predviđen regulacionim planom, ali još uvijek nije uspio da riješi imovinsko – pravne odnose pa mu naravno radi toga nije ni izdato odobrenje za građenje novog stambeno – poslovnog objekta. Nažalost, nalazimo se u svojevrsnoj pat poziciji, imamo zahtjev koji nije u skladu sa važećom planskom dokumentacijom, resorna služba nije u mogućnosti pozitivno odgovoriti istom, a vlasnik najvećeg dijela zemljišta negoduje radi toga i ne želi da ukloni devastirani objekat. Ruševina i ruglo u centru grada nikom ne donosi ništa dobro. Grad Srebrenik je pokušao da o vlastitom trošku ukloni ruševne objekte, provedena je i tenderska procedura  za izbor najpovoljnijeg ponuđača za rušenje i uklanjanje ruševnih objekata, međutim, nijedan privredni subjekt se nije prijavio na navedeni javni tender.

Šta ćemo sa ono malo parka u Srebreniku ? Vi lično podržavate njegovo smanjivanje ?

Srebrenik se ne može pohvaliti veličinom parkovskih površina. Da je bilo sluha i da je razvoj grada u posljednjih trideset godina usmjeren na drugačiji način, danas smo mogli imati mnogo zeleniji grad i mnogo veće parkovske površine. Međutim, danas je to već gotova stvar i mi kratkoročno moramo zaštititi postojeće zelene površine, a dugoročno planirati nove zelene i parkovske površine.  Mi se vodimo izrekom „Zemlju nismo naslijedili od predaka, već smo je posudili od svoje djece“. Stoga, gledajući u budućnost, Gradska uprava je u okviru implementacije Zakona o javno – privatnom partnerstvu već izradila nacrt Regulacionog plana zone sporta i rekreacije. U okviru navedene zone koja se prostire od Koprić mosta do Kiseljaka, u dijelu između pruge i rijeke Tinje, planirane su, između ostalog, i nove parkovske površine. Pored uređenja postojećih sportsko rekreativnih objekata, te gradnje rekreativnih površina, velika većina zemljišta je planirana za sadnju parkovskih stabala koja će u narednim desetljećima biti pluća Srebrenika. Nedostatak zelenih površina u gradskoj zoni ćemo kompenzirati ovim površinama koje će biti povezane sa gradskom zonom pješačkom pasarelom. Moramo na vrijeme ispravljati greške da nas ne bi stanovnici Srebrenika, kao i naša djeca, u budućnosti proklinjali jer nismo učinili sve da zaštitimo i obogatimo grad zelenim i parkovskim površinama.

Vidimo da se najveća Stranka u Bošnjaka usitnila u par stranaka, da li je SDA vaš koalicioni partner opet u budućnosti ili da li razmišljate da se vratite u SDA ?

Nažalost, SDA je otuđena od naroda od strane beskrupuloznih, narcisoidnih, licemjernih prvaka koji su se vremenom pretvorili u lokalne moćnike. Zahvaljujući „velikim vođama“ , koje sam opisao u prvoj rečenici, SDA se danas nalazi  u čudnom stanju. Uspjeli su devastirati, degradirati i gotovo uništiti sve istinske vrijednosti koje je SDA kao stranka nekad baštinila i za koje se zalagala i borila.

 I više je  nego evidentna krajnje licemjerna politika ove, nekad najjače, stranke pri čemu se pod paravanima borbe za državu, naciju i vjeru samo beskrupulozno ostvaruju lični ciljevi stranačkih prvaka, njihovih porodica i njima vjernih poltrona. Koliko još primjera nam trebaju dati u svojoj bahatosti, kriminalu i, u konačnici, vrijeđanju inteligencije svakog normalnog čovjeka. Moram istaknuti da SDA podržava veliki broj čestitih ljudi koji nisu u mogućnsti da vide ovo o čemu govorim. U SDA postoje istinske patriote naslonjene na ideale  i djelo Alije Izetbegovića ali nažalost, moguće zbog nedostatka hrabrosti ili nedovoljnog uviđanja stvarnog stanja, takve osobe se nalaze u očitoj zabludi i nažalost, samo su aparat ovih gore opisanih „velikih vođa“.

Ja nemam problem sa SDA kao idejom, međutim SDA je otuđena i kao takva nije pogodna za koaliranje. To nije lični animozitet jer sam istupio iz SDA, nego je to zbog tragične politike koja, praćena saradnjom sa kriminalno dokazanim kadrovima,  prvenstveno nanosi štetu bošnjačkom narodu, a samim time i našoj Bosni i Hercegovini u cjelini.
Sve svoje postupke dugo analiziram i preispitujem. Mislim da se svi moramo kretati naprijed i nakon načinjenih  velikih koraka i iskoraka naprijed, nema povratka nazad jer bi to značilo izdaju samog sebe a takođe i svih ostalih. Da bih ostao dosljedan svojim principima i stavovima i da ne bih postao samo dio „ustaljene mašinerije“, nedvosmisleno sam napravio taj iskorak – izlazak iz SDA i na istim stavovima i principima djelovanja nastavljam dalje raditi i djelovati u sklopu rasterećene i afirmativne lokalne priče kojoj smo dali naziv „Zajedno za bolji Srebrenik“, jer želimo da u okviru iste okupimo sve one koji su zbilja i iskreno za bolju našu lokalnu zajednicu.

Još nešto, koliko ce vaš rad biti transparentan i javan i u budućnosti ?

Mislim da smo u ovih šest godina mog mandata transparentnost rada lokalnih organa uprave podigli na mnogo veći nivo u odnosu na ranije godine. Naravno, to može i mora još bolje i mi na tome radimo svakodnevno. Svi oni projekti koje smo sprovodili, a koji su finansirani od strane evropskih fondova, UNDP-a, USAID-a ne bi bili realizovani da smo vodili drugačiju politiku. Sve te organizacije su prije svega izvršile skeniranje stanja u organima uprave pa tek onda uspostavile saradnju sa nama. Lako je provjerljivo u kojoj mjeri je moj rad, kao i rad organa uprave, u proteklom periodu bio transparentan i drago mi je da smo tu napravili značajan iskorak. Takođe, moramo insistirati i na transparentnom radu javnih ustanova i preduzeća. Rad organa uprave i gradonačelnika mora biti transparentan i dostupan javnosti. Često pomislim da je i ta transparentnost zasmetala mnogima pa danas imamo konstantne atake na organ uprave i gradonačelnika. Ističem i tvrdim da bi ukoliko dobijem povjerenje građana i nastavim raditi na poziciji gradonačelnika, u narednom mandatu transparentnost podigli na još veći nivo. Rad gradskih institucija, ustanova i preduzeća, kao i utrošak javnih finansija i zapošljavanja mora se dodatno učiniti maksimalno transparentnim po principu da između gradskih institucija i građana nema tajni. Takođe, mora se uložiti dodatni napor i unaprijediti koncept javne rasprave i komunikacije s građanima u svim procesima koji su od značaja za građane, s ciljem pravovremenosti u dostavljanju bitnih informacija, kao i prikupljanja sugestija i informacija s terena, te adekvatnog postupanja po njima.

Gosp. Omerović hvala na odvojenom vremenu i iscrpnim odgovorima i puno uspjeha u budućem radu.

Pogledaj i ovo

Gromeks - Teravija 2 - Zgrada Srebrenik

Kako ne dobiti stan u Srebreniku – Intervju

O problemima sa vlasništvom nad stanovima nakon stečaja firme Gromeks pisali smo prije godinu i …

Ulice Srebrenika 2023

Prijedlog novih ulica u Srebreniku

Ulice u Srebreniku dobivaju imena. Od 01.11.2023. godine u toku je javna rasprava o nacrtu …