Budžet Grada Srebrenika za 2024. godinu – detaljno

Vijece odluke

Budžet Grada Srebrenika za 2024. godinu

Budžet Grada Srebrenika za 2024. godinu odražava ambiciozan plan za unapređenje infrastrukture, javnih usluga i kvaliteta života građana. Ovaj budžet, usvojen od strane Gradskog vijeća, predstavlja osnovni finansijski okvir za sve planirane aktivnosti i projekte koji će biti realizirani tokom godine.

Prihodi Budžeta

Ukupni prihodi planirani za 2024. godinu iznose 25.352.359 KM. Prihodi su raspoređeni na nekoliko ključnih kategorija:

Prihodi od poreza - 10.606.316 KM, koji uključuju porez na dohodak, porez na dobit, poreze na imovinu, indirektne poreze, i druge manje poreze.
Neporezni prihodi - 3.395.979 KM, koji uključuju prihode od javnih preduzeća, administrativne takse, komunalne naknade i druge vrste prihoda.
Tekući transferi - 2.500.064 KM, koji dolaze od viših nivoa vlasti i drugih institucija.
Kapitalni transferi - 8.850.000 KM, koji obuhvataju kapitalne investicije od međunarodnih organizacija, federacije i kantona.

Rashodi Budžeta

Planirani rashodi za 2024. godinu iznose 26.408.208 KM. Rashodi su također raspoređeni na nekoliko ključnih kategorija:

Tekući rashodi - 16.137.480 KM, koji uključuju bruto plaće i naknade, materijalne troškove, usluge, tekuće održavanje, tekući transferi i drugi tekući rashodi.
Kapitalni izdaci - 9.363.000 KM, koji uključuju izdatke za infrastrukturu, nabavku nefinansijske imovine i realizaciju kapitalnih projekata.
Izdaci za finansijsku imovinu i otplatu dugova - 787.800 KM, koji se odnose na otplatu postojećih dugova prema različitim finansijskim institucijama.

Ključni Projekti i Inicijative

Jedan od ključnih segmenata budžeta za 2024. godinu je Program kapitalnih investicija, koji uključuje značajna ulaganja u infrastrukturu. Neki od glavnih projekata su:

  • Izgradnja i rekonstrukcija putne infrastrukture - Projekti sanacije i izgradnje puteva i mostova širom grada.
  • Ulaganja u vodosnabdijevanje i kanalizaciju - Uključujući projekte za poboljšanje vodovodne mreže i kanalizacionih sistema.
  • Izgradnja sportskih terena i objekata - Poboljšanje sportskih sadržaja kako bi se podržao razvoj sporta i rekreacije.
  • Sanacija klizišta i regulacija vodotokova - Projekti koji će unaprijediti sigurnost i zaštitu od prirodnih nepogoda.

Finansiranje i Zaduživanje

Da bi se pokrio predviđeni deficit od 1.055.849 KM, Grad Srebrenik planira koristiti sredstva iz različitih izvora, uključujući:

  • Dugoročno zaduživanje - Planirano je kreditno zaduženje kod „Intesa Sanpaolo banka“ d.d. Sarajevo u iznosu od 1.235.921 KM za realizaciju infrastrukturnih projekata.
  • Kapitalni primici - Prodaja stalnih sredstava i finansijska imovina doprinose ukupnim prihodima.

Također provjerite

Memorijalni Turni Dzafer Hogic Srebrenik

Održan 10. Memorijalni turnir u šahu ‘Džafer Hogić’

10. Memorijalni turnir u šahu ‘Džafer Hogić’ u Srebreniku U sklopu obilježavanja Dana grada Srebrenika …

Čaršijska džamija u Srebreniku

Tradicionalni Bajramski prijem u Medžlisu IZ Srebrenik

Drugog dan Bajrama, kao što je to dugogodišnja tradicija,upriličen je svečani prijem u Medžlisu Islamske …