Srebrenik.NET / Aktuelno / Ugos­titelji se pobunili pro­tiv načina naplate autorskih prava

Ugos­titelji se pobunili pro­tiv načina naplate autorskih prava

Sre­brenički ugos­titelji izni­jeli su niz kon­tradik­tornosti i nel­ogičnosti u vezi sa nači­nom naplate autorskih prava koja su obavezni plaćati ako vrše dje­lat­nost javnog emi­to­vanja muzike. Diskoteke, restorani po sili logike to i rade i od toga žive, nor­malno. No, postavlja se pitanje ispravnosti načina naplate autorskih prava.

Prob­lem prestavlja mon­i­tor­ing koji je za sada u rukama poli­cije koja svakom ugos­titelju, uko­liko nema sklo­pljen ugovor sa nadležnom agen­ci­jom za autoska i srdona prava – AMUS, može zabran­iti održa­vanje kon­certa ili priredbe. Tome je prethod­ila odluka koju je općin­sko vijeće u Sre­breniku nedavno donijelo, a kojom se ugos­titeljima nameće otežava­juća okol­nost pri­likom traženja saglas­nosti za održa­vanje koncerta.

“Ugos­titeljima nije jasan način rza­zrezi­vanja ovog, kako tvrde, “poreza na porez” jer su tar­ife od 50,00 — 1.000,00 KM u vidu mje­sečnih naknada za autorska i srodna prava i o cijeni se može raspravl­jati i cjenkati kao na pijaci”, ogorčen je Nerko Mujkić, sre­brenički ugos­titelj koji navodi da niti jedna općina u okruženju nema takvu ure­dbu. Nji­hove stavove su poduprili i članovi upravnog odb­ora udruženja privred­nika općine Sre­brenik koji su pred­ložili da općin­sko vijeće zaštiti ugos­titelje odnosno lokalnu privredu tako što će povući ure­dbu kojom se ugos­titelji obavezuju da u sklopu općin­skih dozvola plaćaju autorska prava. Jedan od pri­jed­loga je da ugos­titelji do daljn­jeg né pot­pisuju nikakve ugov­ore sa AMUS-​om i da opštinske službe né traže takve ugov­ore u drugim upravnim stvarima.

Niko od prisut­nih privred­nika nije pro­tiv plaćanja autorskih prava ali traže da se uvede reda, trans­par­ent­nosti i ozbiljnosti u tu priču.

Pred­stavnici PU Sre­brenik su istakli da će poli­cija u budućnosti imati veći pri­ti­sak kada je oblast autorskih prava u pitanju jer i član 243 kriv­ičnog zakong traži poš­ti­vanje i plaćanje autoskog prava.

Poz­nati sre­brenički privred­nik i ugos­titelj Mato Jurić, ovom pri­likom je naveo još jedan od apsurda u zakon­skoj reg­u­la­tivi koji onemogućava izda­vanje dozv­ole za održa­vanje kocert­nih aktivnosti ako je odgov­orno lice aplikanta počinilo bilo kakav prekršaj bez obzira na okol­nosti. Navodi vlastiti prim­jer gdje je direk­tor nje­govog pre­duzeća počinio prestup u sao­braćaju, o čemu trenutno odlučuje sud i né zna se da li je skrivio ili nije ali zbog toga mu je već je odbi­jen zaht­jev za održa­vanje kocerta što direk­tno utiče na posao kojim se bavi ovo pre­duzeće a samim tim sman­juje profit, broj rad­nika i tako dalje u smislu domino efekta.

(studiod.ba)

Ostavi komentar